مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز جهت اخذ نمایندگی عادی:

 1. تکمیل فرم درخواست نمایندگی عادی، در سایت دیبا
 2. ارسال اسکن مدارک
  • اشخاص حقیقی: کارت ملی و صفحه اول شناسنامه درخواست کننده
  • اشخاص حقوقی: آگهی ثبت شرکت، روزنامه رسمی، آخرین آگهی تغییرات و کارت ملی و صفحه اول شناسنامه صاحبان امضاء
 3. ارائه سفته به میزان 1.5 برابر اعتبار مورد نیاز و حداکثر به مبلغ 300،000،000 ریال در وجه "گروه دیبا رایانه یزد" (عیناً با همین نگارش)
 4. ارائه رزومه کاری مناسب در زمینه مورد نظر

 

مدارک مورد نیاز جهت اخذ نمایندگی انحصاری:

 1. تکمیل فرم درخواست نمایندگی انحصاری
 2. ارسال اسکن مدارک ثبتی شرکت و ثبت در فرم درخواست نمایندگی انحصاری:
  • آگهی ثبت شرکت‌ها
  • روزنامه رسمی
  • آخرین آگهی تغییرات
  • کارت ملی و صفحه اول شناسنامه صاحبان امضاء
 3. ارسال کپی مجوزهای شغلی و سوابق اجرایی متقاضی
 4. شرکت در آزمون فروش و بازاریابی و ارائه گزارش کامل از سایت خودارزیابی حرفه­ ای SelfAssessment.ir