مقالات

دامنه اینترنتی (Domain) چیست؟

دامنه اینترنتی (Domain) نام وب سایت شما محسوب می گردد. این دامنه یک آدرسی است که...