تعرفه ثبت دامنه

۷ روز هفته، ۲۴ ساعت شبانه‌روز، اطلاع‌رسانی پیامکی تاریخ انقضاء دامنه، قابلیت مدیریت DNS، داشبورد مدیریت متمرکز دامنه‌ها، قیمت مناسب، امنیت بالا

پسوند دامنه ثبت جدید تمدید انتقال
academy 6,353,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
agency 1,904,000 ریال 1 سال 4,955,000 ریال 1 سال 4,955,000 ریال 1 سال
asia 4,128,000 ریال 1 سال 4,128,000 ریال 1 سال 4,128,000 ریال 1 سال
associates 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
bargains 4,764,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
bid 1,586,000 ریال 1 سال 1,904,000 ریال 1 سال 1,904,000 ریال 1 سال
bike 4,764,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
biz 4,300,000 ریال 1 سال 4,300,000 ریال 1 سال 4,300,000 ریال 1 سال
black 3,493,000 ریال 1 سال 20,787,000 ریال 1 سال 20,787,000 ریال 1 سال
blog 3,175,000 ریال 1 سال 7,815,000 ریال 1 سال 7,815,000 ریال 1 سال
blue 1,586,000 ریال 1 سال 6,890,000 ریال 1 سال 6,890,000 ریال 1 سال
boutique 1,586,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
builders 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
business 5,050,000 ریال 1 سال 12,359,000 ریال 1 سال 5,050,000 ریال 1 سال
cab 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
cafe 4,764,000 ریال 1 سال 7,592,000 ریال 1 سال 7,592,000 ریال 1 سال
camera 13,058,000 ریال 1 سال 13,058,000 ریال 1 سال 13,058,000 ریال 1 سال
camp 13,217,000 ریال 1 سال 13,217,000 ریال 1 سال 13,217,000 ریال 1 سال
capital 5,399,000 ریال 1 سال 13,058,000 ریال 1 سال 13,058,000 ریال 1 سال
car 762,402,000 ریال 1 سال 762,402,000 ریال 1 سال 762,402,000 ریال 1 سال
care 6,353,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
careers 9,531,000 ریال 1 سال 12,264,000 ریال 1 سال 12,264,000 ریال 1 سال
cash 2,539,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
casino 6,353,000 ریال 1 سال 37,815,000 ریال 1 سال 37,815,000 ریال 1 سال
catering 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
cc 8,263,000 ریال 1 سال 8,263,000 ریال 1 سال 8,263,000 ریال 1 سال
center 3,810,000 ریال 1 سال 4,955,000 ریال 1 سال 4,955,000 ریال 1 سال
ceo 26,060,000 ریال 1 سال 26,060,000 ریال 1 سال 26,060,000 ریال 1 سال
chat 4,764,000 ریال 1 سال 7,592,000 ریال 1 سال 7,592,000 ریال 1 سال
cheap 3,175,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
city 2,539,000 ریال 1 سال 4,955,000 ریال 1 سال 4,955,000 ریال 1 سال
cleaning 13,058,000 ریال 1 سال 13,058,000 ریال 1 سال 13,058,000 ریال 1 سال
click 2,857,000 ریال 1 سال 2,857,000 ریال 1 سال 2,857,000 ریال 1 سال
clinic 12,264,000 ریال 1 سال 12,264,000 ریال 1 سال 12,264,000 ریال 1 سال
clothing 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
cloud 6,003,000 ریال 1 سال 6,003,000 ریال 1 سال 6,003,000 ریال 1 سال
club 3,464,000 ریال 1 سال 3,464,000 ریال 1 سال 3,464,000 ریال 1 سال
co 8,581,000 ریال 1 سال 8,581,000 ریال 1 سال 8,581,000 ریال 1 سال
codes 2,539,000 ریال 1 سال 13,058,000 ریال 1 سال 13,058,000 ریال 1 سال
coffee 3,810,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
com 2,984,000 ریال 1 سال 2,984,000 ریال 1 سال 2,984,000 ریال 1 سال
community 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
company 3,175,000 ریال 1 سال 3,175,000 ریال 1 سال 3,175,000 ریال 1 سال
computer 6,353,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
condos 12,900,000 ریال 1 سال 12,900,000 ریال 1 سال 12,900,000 ریال 1 سال
construction 3,175,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
contractors 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
cool 3,175,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
credit 3,810,000 ریال 1 سال 25,071,000 ریال 1 سال 25,071,000 ریال 1 سال
cruises 12,900,000 ریال 1 سال 12,900,000 ریال 1 سال 12,900,000 ریال 1 سال
dating 9,531,000 ریال 1 سال 13,058,000 ریال 1 سال 13,058,000 ریال 1 سال
dental 12,264,000 ریال 1 سال 12,264,000 ریال 1 سال 12,264,000 ریال 1 سال
diamonds 13,058,000 ریال 1 سال 13,058,000 ریال 1 سال 13,058,000 ریال 1 سال
digital 1,268,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
directory 1,586,000 ریال 1 سال 4,955,000 ریال 1 سال 4,955,000 ریال 1 سال
domains 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
download 1,586,000 ریال 1 سال 7,306,000 ریال 1 سال 4,128,000 ریال 1 سال
education 4,955,000 ریال 1 سال 4,955,000 ریال 1 سال 4,955,000 ریال 1 سال
email 1,904,000 ریال 1 سال 4,955,000 ریال 1 سال 4,955,000 ریال 1 سال
energy 4,764,000 ریال 1 سال 25,071,000 ریال 1 سال 25,071,000 ریال 1 سال
engineering 4,764,000 ریال 1 سال 13,058,000 ریال 1 سال 13,058,000 ریال 1 سال
enterprises 6,353,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
equipment 4,955,000 ریال 1 سال 4,955,000 ریال 1 سال 4,955,000 ریال 1 سال
estate 3,175,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
eu 2,857,000 ریال 1 سال 2,857,000 ریال 1 سال 2,857,000 ریال 1 سال
events 6,353,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
exchange 4,764,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
expert 3,810,000 ریال 1 سال 13,058,000 ریال 1 سال 13,058,000 ریال 1 سال
exposed 4,955,000 ریال 1 سال 4,955,000 ریال 1 سال 4,955,000 ریال 1 سال
fail 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
farm 4,764,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
film 24,785,000 ریال 1 سال 24,785,000 ریال 1 سال 24,785,000 ریال 1 سال
finance 12,359,000 ریال 1 سال 12,359,000 ریال 1 سال 12,359,000 ریال 1 سال
financial 6,353,000 ریال 1 سال 12,264,000 ریال 1 سال 12,264,000 ریال 1 سال
fish 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
fishing 7,624,000 ریال 1 سال 7,624,000 ریال 1 سال 7,624,000 ریال 1 سال
fit 7,624,000 ریال 1 سال 7,624,000 ریال 1 سال 7,624,000 ریال 1 سال
fitness 3,175,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
flights 12,709,000 ریال 1 سال 13,058,000 ریال 1 سال 13,058,000 ریال 1 سال
florist 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
football 5,050,000 ریال 1 سال 5,050,000 ریال 1 سال 5,050,000 ریال 1 سال
foundation 3,810,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
gallery 4,955,000 ریال 1 سال 4,955,000 ریال 1 سال 4,955,000 ریال 1 سال
game 110,912,000 ریال 1 سال 110,912,000 ریال 1 سال 110,912,000 ریال 1 سال
glass 13,058,000 ریال 1 سال 13,058,000 ریال 1 سال 13,058,000 ریال 1 سال
graphics 4,955,000 ریال 1 سال 4,955,000 ریال 1 سال 4,955,000 ریال 1 سال
green 3,509,000 ریال 1 سال 20,972,000 ریال 1 سال 20,972,000 ریال 1 سال
gripe 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
group 5,050,000 ریال 1 سال 5,050,000 ریال 1 سال 5,050,000 ریال 1 سال
guru 1,268,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
holdings 12,900,000 ریال 1 سال 12,900,000 ریال 1 سال 12,900,000 ریال 1 سال
horse 7,624,000 ریال 1 سال 7,624,000 ریال 1 سال 7,624,000 ریال 1 سال
host 11,438,000 ریال 1 سال 24,340,000 ریال 1 سال 24,340,000 ریال 1 سال
house 3,810,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
in 3,175,000 ریال 1 سال 3,175,000 ریال 1 سال 3,175,000 ریال 1 سال
industries 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
info 1,332,000 ریال 1 سال 4,424,000 ریال 1 سال 4,424,000 ریال 1 سال
institute 3,175,000 ریال 1 سال 4,955,000 ریال 1 سال 4,955,000 ریال 1 سال
international 3,810,000 ریال 1 سال 4,955,000 ریال 1 سال 4,955,000 ریال 1 سال
kitchen 6,353,000 ریال 1 سال 13,058,000 ریال 1 سال 13,058,000 ریال 1 سال
land 6,353,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
life 950,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
lighting 4,955,000 ریال 1 سال 4,955,000 ریال 1 سال 4,955,000 ریال 1 سال
limited 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
limo 13,217,000 ریال 1 سال 13,217,000 ریال 1 سال 13,217,000 ریال 1 سال
loan 1,586,000 ریال 1 سال 1,745,000 ریال 1 سال 1,904,000 ریال 1 سال
love 7,624,000 ریال 1 سال 7,624,000 ریال 1 سال 7,624,000 ریال 1 سال
maison 13,058,000 ریال 1 سال 13,058,000 ریال 1 سال 13,058,000 ریال 1 سال
management 4,955,000 ریال 1 سال 4,955,000 ریال 1 سال 4,955,000 ریال 1 سال
marketing 3,175,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
mba 7,592,000 ریال 1 سال 7,592,000 ریال 1 سال 7,592,000 ریال 1 سال
me 2,730,000 ریال 1 سال 6,353,000 ریال 1 سال 6,353,000 ریال 1 سال
media 4,764,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
men 1,586,000 ریال 1 سال 1,904,000 ریال 1 سال 1,904,000 ریال 1 سال
mobi 1,443,000 ریال 1 سال 5,520,000 ریال 1 سال 5,520,000 ریال 1 سال
name 2,857,000 ریال 1 سال 2,857,000 ریال 1 سال 2,857,000 ریال 1 سال
net 3,766,000 ریال 1 سال 3,766,000 ریال 1 سال 3,766,000 ریال 1 سال
network 3,175,000 ریال 1 سال 5,050,000 ریال 1 سال 5,050,000 ریال 1 سال
online 632,000 ریال 1 سال 11,120,000 ریال 1 سال 11,120,000 ریال 1 سال
org 3,175,000 ریال 1 سال 3,429,000 ریال 1 سال 3,429,000 ریال 1 سال
partners 6,353,000 ریال 1 سال 13,058,000 ریال 1 سال 13,058,000 ریال 1 سال
party 1,586,000 ریال 1 سال 1,904,000 ریال 1 سال 1,904,000 ریال 1 سال
pet 1,586,000 ریال 1 سال 6,890,000 ریال 1 سال 6,890,000 ریال 1 سال
photography 4,955,000 ریال 1 سال 4,955,000 ریال 1 سال 4,955,000 ریال 1 سال
photos 3,175,000 ریال 1 سال 4,955,000 ریال 1 سال 4,955,000 ریال 1 سال
pink 1,586,000 ریال 1 سال 6,890,000 ریال 1 سال 6,890,000 ریال 1 سال
pizza 4,764,000 ریال 1 سال 12,359,000 ریال 1 سال 12,359,000 ریال 1 سال
plumbing 13,058,000 ریال 1 سال 13,058,000 ریال 1 سال 13,058,000 ریال 1 سال
plus 3,175,000 ریال 1 سال 7,592,000 ریال 1 سال 7,592,000 ریال 1 سال
press 9,849,000 ریال 1 سال 18,747,000 ریال 1 سال 18,747,000 ریال 1 سال
pro 1,341,000 ریال 1 سال 5,002,000 ریال 1 سال 5,002,000 ریال 1 سال
productions 3,175,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
properties 3,175,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
pw 1,268,000 ریال 1 سال 5,082,000 ریال 1 سال 5,082,000 ریال 1 سال
racing 2,539,000 ریال 1 سال 7,306,000 ریال 1 سال 2,857,000 ریال 1 سال
recipes 3,175,000 ریال 1 سال 13,058,000 ریال 1 سال 13,058,000 ریال 1 سال
red 1,586,000 ریال 1 سال 6,890,000 ریال 1 سال 6,890,000 ریال 1 سال
rentals 3,175,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
repair 3,175,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
report 3,175,000 ریال 1 سال 4,955,000 ریال 1 سال 4,955,000 ریال 1 سال
restaurant 6,353,000 ریال 1 سال 12,264,000 ریال 1 سال 12,264,000 ریال 1 سال
school 7,592,000 ریال 1 سال 7,592,000 ریال 1 سال 7,592,000 ریال 1 سال
security 761,131,000 ریال 1 سال 761,131,000 ریال 1 سال 761,131,000 ریال 1 سال
services 3,810,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
shoes 13,058,000 ریال 1 سال 13,058,000 ریال 1 سال 13,058,000 ریال 1 سال
shop 950,000 ریال 1 سال 9,499,000 ریال 1 سال 9,499,000 ریال 1 سال
singles 3,175,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
solar 13,058,000 ریال 1 سال 13,058,000 ریال 1 سال 13,058,000 ریال 1 سال
solutions 4,764,000 ریال 1 سال 4,955,000 ریال 1 سال 4,955,000 ریال 1 سال
space 315,000 ریال 1 سال 5,399,000 ریال 1 سال 5,399,000 ریال 1 سال
store 1,268,000 ریال 1 سال 15,442,000 ریال 1 سال 15,442,000 ریال 1 سال
supplies 4,955,000 ریال 1 سال 4,955,000 ریال 1 سال 4,955,000 ریال 1 سال
supply 4,955,000 ریال 1 سال 4,955,000 ریال 1 سال 4,955,000 ریال 1 سال
support 2,539,000 ریال 1 سال 4,955,000 ریال 1 سال 4,955,000 ریال 1 سال
systems 3,810,000 ریال 1 سال 4,955,000 ریال 1 سال 4,955,000 ریال 1 سال
taxi 4,764,000 ریال 1 سال 12,359,000 ریال 1 سال 12,359,000 ریال 1 سال
tech 950,000 ریال 1 سال 12,582,000 ریال 1 سال 12,582,000 ریال 1 سال
technology 3,810,000 ریال 1 سال 4,955,000 ریال 1 سال 4,955,000 ریال 1 سال
tel 3,493,000 ریال 1 سال 3,493,000 ریال 1 سال 3,493,000 ریال 1 سال
tienda 13,058,000 ریال 1 سال 13,058,000 ریال 1 سال 13,058,000 ریال 1 سال
tips 4,764,000 ریال 1 سال 4,955,000 ریال 1 سال 4,955,000 ریال 1 سال
today 1,268,000 ریال 1 سال 4,955,000 ریال 1 سال 4,955,000 ریال 1 سال
tools 3,810,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
top 632,000 ریال 1 سال 4,128,000 ریال 1 سال 4,128,000 ریال 1 سال
town 3,175,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
toys 6,353,000 ریال 1 سال 13,058,000 ریال 1 سال 13,058,000 ریال 1 سال
trade 1,586,000 ریال 1 سال 1,904,000 ریال 1 سال 1,904,000 ریال 1 سال
training 6,353,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
tv 9,534,000 ریال 1 سال 9,534,000 ریال 1 سال 9,534,000 ریال 1 سال
tw 10,166,000 ریال 1 سال 10,166,000 ریال 1 سال 10,166,000 ریال 1 سال
uk 2,730,000 ریال 1 سال 2,730,000 ریال 1 سال 1 سال
university 13,058,000 ریال 1 سال 13,058,000 ریال 1 سال 13,058,000 ریال 1 سال
us 2,587,000 ریال 1 سال 2,587,000 ریال 1 سال 2,587,000 ریال 1 سال
vacations 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
ventures 4,764,000 ریال 1 سال 13,058,000 ریال 1 سال 13,058,000 ریال 1 سال
viajes 12,900,000 ریال 1 سال 12,900,000 ریال 1 سال 12,900,000 ریال 1 سال
villas 13,058,000 ریال 1 سال 13,058,000 ریال 1 سال 13,058,000 ریال 1 سال
vip 4,319,000 ریال 1 سال 4,319,000 ریال 1 سال 4,319,000 ریال 1 سال
vision 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
voyage 13,058,000 ریال 1 سال 13,058,000 ریال 1 سال 13,058,000 ریال 1 سال
watch 3,175,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
wiki 1,586,000 ریال 1 سال 7,306,000 ریال 1 سال 10,484,000 ریال 1 سال
works 1,904,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
wtf 1,586,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
xyz 315,000 ریال 1 سال 2,857,000 ریال 1 سال 2,857,000 ریال 1 سال
yoga 7,624,000 ریال 1 سال 7,624,000 ریال 1 سال 7,624,000 ریال 1 سال
zone 3,175,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال 7,497,000 ریال 1 سال
دسته‌بندی موضوعی پسوندها
  • شرکت OnlineNIC آمریکا
  • شرکت Tucows کانادا
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (irNic)