تعرفه ثبت دامنه

۷ روز هفته، ۲۴ ساعت شبانه‌روز، اطلاع‌رسانی پیامکی تاریخ انقضاء دامنه، قابلیت مدیریت DNS، داشبورد مدیریت متمرکز دامنه‌ها، قیمت مناسب، امنیت بالا

پسوند دامنه ثبت جدید تمدید انتقال
academy 6,667,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
agency 1,998,000 ریال 1 سال 5,199,000 ریال 1 سال 5,199,000 ریال 1 سال
asia 4,332,000 ریال 1 سال 4,332,000 ریال 1 سال 4,332,000 ریال 1 سال
associates 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
bargains 4,999,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
bid 1,664,000 ریال 1 سال 1,998,000 ریال 1 سال 1,998,000 ریال 1 سال
bike 4,999,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
biz 4,512,000 ریال 1 سال 4,512,000 ریال 1 سال 4,512,000 ریال 1 سال
black 3,665,000 ریال 1 سال 21,814,000 ریال 1 سال 21,814,000 ریال 1 سال
blog 3,332,000 ریال 1 سال 8,201,000 ریال 1 سال 8,201,000 ریال 1 سال
blue 1,664,000 ریال 1 سال 7,230,000 ریال 1 سال 7,230,000 ریال 1 سال
boutique 1,664,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
builders 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
business 5,299,000 ریال 1 سال 12,970,000 ریال 1 سال 5,299,000 ریال 1 سال
cab 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
cafe 4,999,000 ریال 1 سال 7,967,000 ریال 1 سال 7,967,000 ریال 1 سال
camera 13,704,000 ریال 1 سال 13,704,000 ریال 1 سال 13,704,000 ریال 1 سال
camp 13,870,000 ریال 1 سال 13,870,000 ریال 1 سال 13,870,000 ریال 1 سال
capital 5,666,000 ریال 1 سال 13,704,000 ریال 1 سال 13,704,000 ریال 1 سال
car 800,067,000 ریال 1 سال 800,067,000 ریال 1 سال 800,067,000 ریال 1 سال
care 6,667,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
careers 10,002,000 ریال 1 سال 12,870,000 ریال 1 سال 12,870,000 ریال 1 سال
cash 2,665,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
casino 6,667,000 ریال 1 سال 39,683,000 ریال 1 سال 39,683,000 ریال 1 سال
catering 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
cc 8,671,000 ریال 1 سال 8,671,000 ریال 1 سال 8,671,000 ریال 1 سال
center 3,999,000 ریال 1 سال 5,199,000 ریال 1 سال 5,199,000 ریال 1 سال
ceo 27,347,000 ریال 1 سال 27,347,000 ریال 1 سال 27,347,000 ریال 1 سال
chat 4,999,000 ریال 1 سال 7,967,000 ریال 1 سال 7,967,000 ریال 1 سال
cheap 3,332,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
city 2,665,000 ریال 1 سال 5,199,000 ریال 1 سال 5,199,000 ریال 1 سال
cleaning 13,704,000 ریال 1 سال 13,704,000 ریال 1 سال 13,704,000 ریال 1 سال
click 2,998,000 ریال 1 سال 2,998,000 ریال 1 سال 2,998,000 ریال 1 سال
clinic 12,870,000 ریال 1 سال 12,870,000 ریال 1 سال 12,870,000 ریال 1 سال
clothing 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
cloud 6,300,000 ریال 1 سال 6,300,000 ریال 1 سال 6,300,000 ریال 1 سال
club 3,635,000 ریال 1 سال 3,635,000 ریال 1 سال 3,635,000 ریال 1 سال
co 9,005,000 ریال 1 سال 9,005,000 ریال 1 سال 9,005,000 ریال 1 سال
codes 2,665,000 ریال 1 سال 13,704,000 ریال 1 سال 13,704,000 ریال 1 سال
coffee 3,999,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
com 3,132,000 ریال 1 سال 3,132,000 ریال 1 سال 3,132,000 ریال 1 سال
community 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
company 3,332,000 ریال 1 سال 3,332,000 ریال 1 سال 3,332,000 ریال 1 سال
computer 6,667,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
condos 13,537,000 ریال 1 سال 13,537,000 ریال 1 سال 13,537,000 ریال 1 سال
construction 3,332,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
contractors 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
cool 3,332,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
credit 3,999,000 ریال 1 سال 26,310,000 ریال 1 سال 26,310,000 ریال 1 سال
cruises 13,537,000 ریال 1 سال 13,537,000 ریال 1 سال 13,537,000 ریال 1 سال
dating 10,002,000 ریال 1 سال 13,704,000 ریال 1 سال 13,704,000 ریال 1 سال
dental 12,870,000 ریال 1 سال 12,870,000 ریال 1 سال 12,870,000 ریال 1 سال
diamonds 13,704,000 ریال 1 سال 13,704,000 ریال 1 سال 13,704,000 ریال 1 سال
digital 1,331,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
directory 1,664,000 ریال 1 سال 5,199,000 ریال 1 سال 5,199,000 ریال 1 سال
domains 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
download 1,664,000 ریال 1 سال 7,667,000 ریال 1 سال 4,332,000 ریال 1 سال
education 5,199,000 ریال 1 سال 5,199,000 ریال 1 سال 5,199,000 ریال 1 سال
email 1,998,000 ریال 1 سال 5,199,000 ریال 1 سال 5,199,000 ریال 1 سال
energy 4,999,000 ریال 1 سال 26,310,000 ریال 1 سال 26,310,000 ریال 1 سال
engineering 4,999,000 ریال 1 سال 13,704,000 ریال 1 سال 13,704,000 ریال 1 سال
enterprises 6,667,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
equipment 5,199,000 ریال 1 سال 5,199,000 ریال 1 سال 5,199,000 ریال 1 سال
estate 3,332,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
eu 2,998,000 ریال 1 سال 2,998,000 ریال 1 سال 2,998,000 ریال 1 سال
events 6,667,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
exchange 4,999,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
expert 3,999,000 ریال 1 سال 13,704,000 ریال 1 سال 13,704,000 ریال 1 سال
exposed 5,199,000 ریال 1 سال 5,199,000 ریال 1 سال 5,199,000 ریال 1 سال
fail 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
farm 4,999,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
film 26,010,000 ریال 1 سال 26,010,000 ریال 1 سال 26,010,000 ریال 1 سال
finance 12,970,000 ریال 1 سال 12,970,000 ریال 1 سال 12,970,000 ریال 1 سال
financial 6,667,000 ریال 1 سال 12,870,000 ریال 1 سال 12,870,000 ریال 1 سال
fish 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
fishing 8,001,000 ریال 1 سال 8,001,000 ریال 1 سال 8,001,000 ریال 1 سال
fit 8,001,000 ریال 1 سال 8,001,000 ریال 1 سال 8,001,000 ریال 1 سال
fitness 3,332,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
flights 13,337,000 ریال 1 سال 13,704,000 ریال 1 سال 13,704,000 ریال 1 سال
florist 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
football 5,299,000 ریال 1 سال 5,299,000 ریال 1 سال 5,299,000 ریال 1 سال
foundation 3,999,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
gallery 5,199,000 ریال 1 سال 5,199,000 ریال 1 سال 5,199,000 ریال 1 سال
game 116,392,000 ریال 1 سال 116,392,000 ریال 1 سال 116,392,000 ریال 1 سال
glass 13,704,000 ریال 1 سال 13,704,000 ریال 1 سال 13,704,000 ریال 1 سال
graphics 5,199,000 ریال 1 سال 5,199,000 ریال 1 سال 5,199,000 ریال 1 سال
green 3,682,000 ریال 1 سال 22,008,000 ریال 1 سال 22,008,000 ریال 1 سال
gripe 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
group 5,299,000 ریال 1 سال 5,299,000 ریال 1 سال 5,299,000 ریال 1 سال
guru 1,331,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
holdings 13,537,000 ریال 1 سال 13,537,000 ریال 1 سال 13,537,000 ریال 1 سال
horse 8,001,000 ریال 1 سال 8,001,000 ریال 1 سال 8,001,000 ریال 1 سال
host 12,003,000 ریال 1 سال 25,543,000 ریال 1 سال 25,543,000 ریال 1 سال
house 3,999,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
in 3,332,000 ریال 1 سال 3,332,000 ریال 1 سال 3,332,000 ریال 1 سال
industries 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
info 1,397,000 ریال 1 سال 4,642,000 ریال 1 سال 4,642,000 ریال 1 سال
institute 3,332,000 ریال 1 سال 5,199,000 ریال 1 سال 5,199,000 ریال 1 سال
international 3,999,000 ریال 1 سال 5,199,000 ریال 1 سال 5,199,000 ریال 1 سال
kitchen 6,667,000 ریال 1 سال 13,704,000 ریال 1 سال 13,704,000 ریال 1 سال
land 6,667,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
life 997,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
lighting 5,199,000 ریال 1 سال 5,199,000 ریال 1 سال 5,199,000 ریال 1 سال
limited 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
limo 13,870,000 ریال 1 سال 13,870,000 ریال 1 سال 13,870,000 ریال 1 سال
loan 1,664,000 ریال 1 سال 1,831,000 ریال 1 سال 1,998,000 ریال 1 سال
love 8,001,000 ریال 1 سال 8,001,000 ریال 1 سال 8,001,000 ریال 1 سال
maison 13,704,000 ریال 1 سال 13,704,000 ریال 1 سال 13,704,000 ریال 1 سال
management 5,199,000 ریال 1 سال 5,199,000 ریال 1 سال 5,199,000 ریال 1 سال
marketing 3,332,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
mba 7,967,000 ریال 1 سال 7,967,000 ریال 1 سال 7,967,000 ریال 1 سال
me 2,865,000 ریال 1 سال 6,667,000 ریال 1 سال 6,667,000 ریال 1 سال
media 4,999,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
men 1,664,000 ریال 1 سال 1,998,000 ریال 1 سال 1,998,000 ریال 1 سال
mobi 1,514,000 ریال 1 سال 5,793,000 ریال 1 سال 5,793,000 ریال 1 سال
name 2,998,000 ریال 1 سال 2,998,000 ریال 1 سال 2,998,000 ریال 1 سال
net 3,952,000 ریال 1 سال 3,952,000 ریال 1 سال 3,952,000 ریال 1 سال
network 3,332,000 ریال 1 سال 5,299,000 ریال 1 سال 5,299,000 ریال 1 سال
online 664,000 ریال 1 سال 11,669,000 ریال 1 سال 11,669,000 ریال 1 سال
org 3,332,000 ریال 1 سال 3,598,000 ریال 1 سال 3,598,000 ریال 1 سال
partners 6,667,000 ریال 1 سال 13,704,000 ریال 1 سال 13,704,000 ریال 1 سال
party 1,664,000 ریال 1 سال 1,998,000 ریال 1 سال 1,998,000 ریال 1 سال
pet 1,664,000 ریال 1 سال 7,230,000 ریال 1 سال 7,230,000 ریال 1 سال
photography 5,199,000 ریال 1 سال 5,199,000 ریال 1 سال 5,199,000 ریال 1 سال
photos 3,332,000 ریال 1 سال 5,199,000 ریال 1 سال 5,199,000 ریال 1 سال
pink 1,664,000 ریال 1 سال 7,230,000 ریال 1 سال 7,230,000 ریال 1 سال
pizza 4,999,000 ریال 1 سال 12,970,000 ریال 1 سال 12,970,000 ریال 1 سال
plumbing 13,704,000 ریال 1 سال 13,704,000 ریال 1 سال 13,704,000 ریال 1 سال
plus 3,332,000 ریال 1 سال 7,967,000 ریال 1 سال 7,967,000 ریال 1 سال
press 10,335,000 ریال 1 سال 19,673,000 ریال 1 سال 19,673,000 ریال 1 سال
pro 1,407,000 ریال 1 سال 5,249,000 ریال 1 سال 5,249,000 ریال 1 سال
productions 3,332,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
properties 3,332,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
pw 1,331,000 ریال 1 سال 5,333,000 ریال 1 سال 5,333,000 ریال 1 سال
racing 2,665,000 ریال 1 سال 7,667,000 ریال 1 سال 2,998,000 ریال 1 سال
recipes 3,332,000 ریال 1 سال 13,704,000 ریال 1 سال 13,704,000 ریال 1 سال
red 1,664,000 ریال 1 سال 7,230,000 ریال 1 سال 7,230,000 ریال 1 سال
rentals 3,332,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
repair 3,332,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
report 3,332,000 ریال 1 سال 5,199,000 ریال 1 سال 5,199,000 ریال 1 سال
restaurant 6,667,000 ریال 1 سال 12,870,000 ریال 1 سال 12,870,000 ریال 1 سال
school 7,967,000 ریال 1 سال 7,967,000 ریال 1 سال 7,967,000 ریال 1 سال
security 798,733,000 ریال 1 سال 798,733,000 ریال 1 سال 798,733,000 ریال 1 سال
services 3,999,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
shoes 13,704,000 ریال 1 سال 13,704,000 ریال 1 سال 13,704,000 ریال 1 سال
shop 997,000 ریال 1 سال 9,968,000 ریال 1 سال 9,968,000 ریال 1 سال
singles 3,332,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
solar 13,704,000 ریال 1 سال 13,704,000 ریال 1 سال 13,704,000 ریال 1 سال
solutions 4,999,000 ریال 1 سال 5,199,000 ریال 1 سال 5,199,000 ریال 1 سال
space 330,000 ریال 1 سال 5,666,000 ریال 1 سال 5,666,000 ریال 1 سال
store 1,331,000 ریال 1 سال 16,205,000 ریال 1 سال 16,205,000 ریال 1 سال
supplies 5,199,000 ریال 1 سال 5,199,000 ریال 1 سال 5,199,000 ریال 1 سال
supply 5,199,000 ریال 1 سال 5,199,000 ریال 1 سال 5,199,000 ریال 1 سال
support 2,665,000 ریال 1 سال 5,199,000 ریال 1 سال 5,199,000 ریال 1 سال
systems 3,999,000 ریال 1 سال 5,199,000 ریال 1 سال 5,199,000 ریال 1 سال
taxi 4,999,000 ریال 1 سال 12,970,000 ریال 1 سال 12,970,000 ریال 1 سال
tech 997,000 ریال 1 سال 13,203,000 ریال 1 سال 13,203,000 ریال 1 سال
technology 3,999,000 ریال 1 سال 5,199,000 ریال 1 سال 5,199,000 ریال 1 سال
tel 3,665,000 ریال 1 سال 3,665,000 ریال 1 سال 3,665,000 ریال 1 سال
tienda 13,704,000 ریال 1 سال 13,704,000 ریال 1 سال 13,704,000 ریال 1 سال
tips 4,999,000 ریال 1 سال 5,199,000 ریال 1 سال 5,199,000 ریال 1 سال
today 1,331,000 ریال 1 سال 5,199,000 ریال 1 سال 5,199,000 ریال 1 سال
tools 3,999,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
top 664,000 ریال 1 سال 4,332,000 ریال 1 سال 4,332,000 ریال 1 سال
town 3,332,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
toys 6,667,000 ریال 1 سال 13,704,000 ریال 1 سال 13,704,000 ریال 1 سال
trade 1,664,000 ریال 1 سال 1,998,000 ریال 1 سال 1,998,000 ریال 1 سال
training 6,667,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
tv 10,005,000 ریال 1 سال 10,005,000 ریال 1 سال 10,005,000 ریال 1 سال
tw 10,669,000 ریال 1 سال 10,669,000 ریال 1 سال 10,669,000 ریال 1 سال
uk 2,865,000 ریال 1 سال 2,865,000 ریال 1 سال 1 سال
university 13,704,000 ریال 1 سال 13,704,000 ریال 1 سال 13,704,000 ریال 1 سال
us 2,715,000 ریال 1 سال 2,715,000 ریال 1 سال 2,715,000 ریال 1 سال
vacations 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
ventures 4,999,000 ریال 1 سال 13,704,000 ریال 1 سال 13,704,000 ریال 1 سال
viajes 13,537,000 ریال 1 سال 13,537,000 ریال 1 سال 13,537,000 ریال 1 سال
villas 13,704,000 ریال 1 سال 13,704,000 ریال 1 سال 13,704,000 ریال 1 سال
vip 4,532,000 ریال 1 سال 4,532,000 ریال 1 سال 4,532,000 ریال 1 سال
vision 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
voyage 13,704,000 ریال 1 سال 13,704,000 ریال 1 سال 13,704,000 ریال 1 سال
watch 3,332,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
wiki 1,664,000 ریال 1 سال 7,667,000 ریال 1 سال 11,002,000 ریال 1 سال
works 1,998,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
wtf 1,664,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
xyz 330,000 ریال 1 سال 2,998,000 ریال 1 سال 2,998,000 ریال 1 سال
yoga 8,001,000 ریال 1 سال 8,001,000 ریال 1 سال 8,001,000 ریال 1 سال
zone 3,332,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال 7,867,000 ریال 1 سال
دسته‌بندی موضوعی پسوندها
  • شرکت OnlineNIC آمریکا
  • شرکت Tucows کانادا
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (irNic)