گروه دیبا
عرضه طیف وسیعی از دامنه‌ها با همکاری شرکت‌های معتبر دنیا :
  • ۷ روز هفته، ۲۴ ساعت شبانه‌روزی
  • اطلاع‌رسانی پیامکی تاریخ انقضاء دامنه
  • قابلیت مدیریت DNS
  • داشبورد مدیریت متمرکز دامنه‌ها
  • قیمت مناسب
  • امنیت بالا

تعرفه ثبت دامنه‌های اینترنتی (domain)

 پسونددورهثبت کنندهقیمت 
 
1 ساله
3,325,000 ریال
 
1 ساله
2,394,000 ریال
 
1 ساله
1,796,000 ریال
 
1 ساله
3,458,000 ریال
 
1 ساله
2,128,000 ریال
 
1 ساله
3,325,000 ریال
 
1 ساله
1,663,000 ریال
 
1 ساله
8,778,000 ریال
 
1 ساله
3,591,000 ریال
 
1 ساله
2,993,000 ریال
 
1 ساله
3,458,000 ریال
 
1 ساله
3,325,000 ریال
 
1 ساله
5,320,000 ریال
 
1 ساله
3,591,000 ریال
 
1 ساله
3,325,000 ریال
 
1 ساله
3,458,000 ریال
 
1 ساله
3,458,000 ریال
 
1 ساله
325,850,000 ریال
 
1 ساله
3,325,000 ریال
 
1 ساله
5,586,000 ریال
 
1 ساله
3,458,000 ریال
 
1 ساله
16,625,000 ریال
 
1 ساله
3,591,000 ریال
 
1 ساله
3,525,000 ریال
 
1 ساله
2,195,000 ریال
 
1 ساله
3,458,000 ریال
 
1 ساله
3,458,000 ریال
 
1 ساله
2,195,000 ریال
 
1 ساله
1,397,000 ریال
 
1 ساله
5,254,000 ریال
 
1 ساله
3,325,000 ریال
 
1 ساله
2,660,000 ریال
 
1 ساله
1,623,000 ریال
 
1 ساله
3,684,000 ریال
 
1 ساله
5,586,000 ریال
 
1 ساله
3,458,000 ریال
 
1 ساله
1,197,000 ریال
 
1 ساله
1,796,000 ریال
 
1 ساله
2,261,000 ریال
 
1 ساله
3,325,000 ریال
 
1 ساله
5,586,000 ریال
 
1 ساله
3,458,000 ریال
 
1 ساله
3,458,000 ریال
 
1 ساله
3,458,000 ریال
 
1 ساله
11,172,000 ریال
 
1 ساله
5,586,000 ریال
 
1 ساله
5,719,000 ریال
 
1 ساله
5,453,000 ریال
 
1 ساله
3,458,000 ریال
 
1 ساله
2,328,000 ریال
 
1 ساله
3,325,000 ریال
 
1 ساله
2,128,000 ریال
 
1 ساله
2,261,000 ریال
 
1 ساله
2,195,000 ریال
 
1 ساله
10,640,000 ریال
 
1 ساله
3,458,000 ریال
 
1 ساله
2,261,000 ریال
 
1 ساله
3,458,000 ریال
 
1 ساله
1,264,000 ریال
 
1 ساله
3,458,000 ریال
 
1 ساله
3,325,000 ریال
 
1 ساله
5,293,000 ریال
 
1 ساله
2,394,000 ریال
 
1 ساله
3,325,000 ریال
 
1 ساله
10,906,000 ریال
 
1 ساله
5,586,000 ریال
 
1 ساله
3,591,000 ریال
 
1 ساله
3,458,000 ریال
 
1 ساله
3,259,000 ریال
 
1 ساله
5,586,000 ریال
 
1 ساله
3,458,000 ریال
 
1 ساله
2,461,000 ریال
 
1 ساله
3,458,000 ریال
 
1 ساله
2,195,000 ریال
 
1 ساله
48,545,000 ریال
 
1 ساله
3,325,000 ریال
 
1 ساله
2,261,000 ریال
 
1 ساله
8,911,000 ریال
 
1 ساله
2,195,000 ریال
 
1 ساله
3,325,000 ریال
 
1 ساله
5,320,000 ریال
 
1 ساله
3,591,000 ریال
 
1 ساله
10,640,000 ریال
 
1 ساله
3,458,000 ریال
 
1 ساله
1,462,000 ریال
 
1 ساله
3,259,000 ریال
 
1 ساله
1,623,000 ریال
 
1 ساله
2,261,000 ریال
 
1 ساله
2,394,000 ریال
 
1 ساله
3,591,000 ریال
 
1 ساله
3,458,000 ریال
 
1 ساله
3,458,000 ریال
 
1 ساله
2,261,000 ریال
 
1 ساله
5,320,000 ریال
 
1 ساله
2,128,000 ریال
 
1 ساله
3,325,000 ریال
 
1 ساله
2,261,000 ریال
 
1 ساله
3,458,000 ریال
 
1 ساله
3,259,000 ریال
 
1 ساله
2,687,000 ریال
 
1 ساله
3,259,000 ریال
 
1 ساله
2,128,000 ریال
 
1 ساله
2,261,000 ریال
 
1 ساله
1,462,000 ریال
 
1 ساله
1,643,000 ریال
 
1 ساله
2,461,000 ریال
 
1 ساله
4,735,000 ریال
 
1 ساله
1,503,000 ریال
 
1 ساله
5,586,000 ریال
 
1 ساله
2,128,000 ریال
 
1 ساله
2,926,000 ریال
 
1 ساله
2,261,000 ریال
 
1 ساله
2,527,000 ریال
 
1 ساله
3,192,000 ریال
 
1 ساله
5,320,000 ریال
 
1 ساله
3,458,000 ریال
 
1 ساله
3,591,000 ریال
 
1 ساله
7,980,000 ریال
 
1 ساله
1,995,000 ریال
 
1 ساله
3,591,000 ریال
 
1 ساله
3,458,000 ریال
 
1 ساله
1,064,000 ریال
 
1 ساله
2,128,000 ریال
 
1 ساله
5,719,000 ریال
 
1 ساله
2,993,000 ریال
 
1 ساله
3,458,000 ریال
 
1 ساله
3,325,000 ریال
 
1 ساله
5,453,000 ریال
 
1 ساله
3,591,000 ریال
 
1 ساله
325,850,000 ریال
 
1 ساله
3,591,000 ریال
 
1 ساله
3,724,000 ریال
 
1 ساله
4,123,000 ریال
 
1 ساله
3,325,000 ریال
 
1 ساله
3,458,000 ریال
 
1 ساله
2,261,000 ریال
 
1 ساله
2,261,000 ریال
 
1 ساله
2,261,000 ریال
 
1 ساله
5,586,000 ریال
 
1 ساله
2,328,000 ریال
 
1 ساله
1,516,000 ریال
 
1 ساله
2,394,000 ریال
 
1 ساله
2,195,000 ریال
 
1 ساله
1,862,000 ریال
 
1 ساله
1,796,000 ریال
 
1 ساله
3,458,000 ریال
 
1 ساله
4,389,000 ریال
 
1 ساله
5,054,000 ریال
 
1 ساله
1,264,000 ریال
 
1 ساله
1,197,000 ریال
 
1 ساله
3,458,000 ریال
 
1 ساله
5,387,000 ریال
 
1 ساله
5,586,000 ریال
 
1 ساله
5,586,000 ریال
 
1 ساله
2,128,000 ریال
 
1 ساله
5,187,000 ریال
 
1 ساله
3,458,000 ریال
 
1 ساله
3,126,000 ریال
 
1 ساله
3,458,000 ریال
 
1 ساله
1,264,000 ریال
 
1 ساله
3,325,000 ریال
 
1 ساله
3,458,000 ریال
www

دسته‌بندی موضوعی پسوندها:


با عضویت در خبرنامه دیبا، پیشنهادات ویژه ما را از دست ندهید