گروه دیبا
عرضه طیف وسیعی از دامنه‌ها با همکاری شرکت‌های معتبر دنیا :
  • ۷ روز هفته، ۲۴ ساعت شبانه‌روزی
  • اطلاع‌رسانی پیامکی تاریخ انقضاء دامنه
  • قابلیت مدیریت DNS
  • داشبورد مدیریت متمرکز دامنه‌ها
  • قیمت مناسب
  • امنیت بالا

تعرفه ثبت دامنه‌های اینترنتی (domain)

 پسونددورهثبت کنندهقیمت 
 
1 ساله
3,600,000 ریال
 
1 ساله
2,592,000 ریال
 
1 ساله
1,944,000 ریال
 
1 ساله
3,744,000 ریال
 
1 ساله
2,304,000 ریال
 
1 ساله
3,600,000 ریال
 
1 ساله
1,800,000 ریال
 
1 ساله
9,504,000 ریال
 
1 ساله
3,888,000 ریال
 
1 ساله
3,240,000 ریال
 
1 ساله
3,744,000 ریال
 
1 ساله
3,600,000 ریال
 
1 ساله
5,760,000 ریال
 
1 ساله
3,888,000 ریال
 
1 ساله
3,600,000 ریال
 
1 ساله
3,744,000 ریال
 
1 ساله
3,744,000 ریال
 
1 ساله
352,800,000 ریال
 
1 ساله
3,600,000 ریال
 
1 ساله
6,048,000 ریال
 
1 ساله
3,744,000 ریال
 
1 ساله
18,000,000 ریال
 
1 ساله
3,888,000 ریال
 
1 ساله
3,816,000 ریال
 
1 ساله
2,376,000 ریال
 
1 ساله
3,744,000 ریال
 
1 ساله
3,744,000 ریال
 
1 ساله
2,376,000 ریال
 
1 ساله
1,512,000 ریال
 
1 ساله
5,688,000 ریال
 
1 ساله
3,600,000 ریال
 
1 ساله
2,880,000 ریال
 
1 ساله
1,757,000 ریال
 
1 ساله
3,989,000 ریال
 
1 ساله
6,048,000 ریال
 
1 ساله
3,744,000 ریال
 
1 ساله
1,296,000 ریال
 
1 ساله
1,944,000 ریال
 
1 ساله
2,448,000 ریال
 
1 ساله
3,600,000 ریال
 
1 ساله
6,048,000 ریال
 
1 ساله
3,744,000 ریال
 
1 ساله
3,744,000 ریال
 
1 ساله
3,744,000 ریال
 
1 ساله
12,096,000 ریال
 
1 ساله
6,048,000 ریال
 
1 ساله
6,192,000 ریال
 
1 ساله
5,904,000 ریال
 
1 ساله
3,744,000 ریال
 
1 ساله
2,520,000 ریال
 
1 ساله
3,600,000 ریال
 
1 ساله
2,304,000 ریال
 
1 ساله
2,448,000 ریال
 
1 ساله
2,376,000 ریال
 
1 ساله
11,520,000 ریال
 
1 ساله
3,744,000 ریال
 
1 ساله
2,448,000 ریال
 
1 ساله
3,744,000 ریال
 
1 ساله
1,368,000 ریال
 
1 ساله
3,744,000 ریال
 
1 ساله
3,600,000 ریال
 
1 ساله
5,731,000 ریال
 
1 ساله
2,592,000 ریال
 
1 ساله
3,600,000 ریال
 
1 ساله
11,808,000 ریال
 
1 ساله
6,048,000 ریال
 
1 ساله
3,888,000 ریال
 
1 ساله
3,744,000 ریال
 
1 ساله
3,528,000 ریال
 
1 ساله
6,048,000 ریال
 
1 ساله
3,744,000 ریال
 
1 ساله
2,664,000 ریال
 
1 ساله
3,744,000 ریال
 
1 ساله
2,376,000 ریال
 
1 ساله
52,560,000 ریال
 
1 ساله
3,600,000 ریال
 
1 ساله
2,448,000 ریال
 
1 ساله
9,648,000 ریال
 
1 ساله
2,376,000 ریال
 
1 ساله
3,600,000 ریال
 
1 ساله
5,760,000 ریال
 
1 ساله
3,888,000 ریال
 
1 ساله
11,520,000 ریال
 
1 ساله
3,744,000 ریال
 
1 ساله
1,583,000 ریال
 
1 ساله
3,528,000 ریال
 
1 ساله
1,757,000 ریال
 
1 ساله
2,448,000 ریال
 
1 ساله
2,592,000 ریال
 
1 ساله
3,888,000 ریال
 
1 ساله
3,744,000 ریال
 
1 ساله
3,744,000 ریال
 
1 ساله
2,448,000 ریال
 
1 ساله
5,760,000 ریال
 
1 ساله
2,304,000 ریال
 
1 ساله
3,600,000 ریال
 
1 ساله
2,448,000 ریال
 
1 ساله
3,744,000 ریال
 
1 ساله
3,528,000 ریال
 
1 ساله
2,909,000 ریال
 
1 ساله
3,528,000 ریال
 
1 ساله
2,304,000 ریال
 
1 ساله
2,448,000 ریال
 
1 ساله
1,583,000 ریال
 
1 ساله
1,778,000 ریال
 
1 ساله
2,664,000 ریال
 
1 ساله
5,126,000 ریال
 
1 ساله
1,627,000 ریال
 
1 ساله
6,048,000 ریال
 
1 ساله
2,304,000 ریال
 
1 ساله
3,168,000 ریال
 
1 ساله
2,448,000 ریال
 
1 ساله
2,736,000 ریال
 
1 ساله
3,456,000 ریال
 
1 ساله
5,760,000 ریال
 
1 ساله
3,744,000 ریال
 
1 ساله
3,888,000 ریال
 
1 ساله
8,640,000 ریال
 
1 ساله
2,160,000 ریال
 
1 ساله
3,888,000 ریال
 
1 ساله
3,744,000 ریال
 
1 ساله
1,152,000 ریال
 
1 ساله
2,304,000 ریال
 
1 ساله
6,192,000 ریال
 
1 ساله
3,240,000 ریال
 
1 ساله
3,744,000 ریال
 
1 ساله
3,600,000 ریال
 
1 ساله
5,904,000 ریال
 
1 ساله
3,888,000 ریال
 
1 ساله
352,800,000 ریال
 
1 ساله
3,888,000 ریال
 
1 ساله
4,032,000 ریال
 
1 ساله
4,464,000 ریال
 
1 ساله
3,600,000 ریال
 
1 ساله
3,744,000 ریال
 
1 ساله
2,448,000 ریال
 
1 ساله
2,448,000 ریال
 
1 ساله
2,448,000 ریال
 
1 ساله
6,048,000 ریال
 
1 ساله
2,520,000 ریال
 
1 ساله
1,642,000 ریال
 
1 ساله
2,592,000 ریال
 
1 ساله
2,376,000 ریال
 
1 ساله
2,016,000 ریال
 
1 ساله
1,944,000 ریال
 
1 ساله
3,744,000 ریال
 
1 ساله
4,752,000 ریال
 
1 ساله
5,472,000 ریال
 
1 ساله
1,368,000 ریال
 
1 ساله
1,296,000 ریال
 
1 ساله
3,744,000 ریال
 
1 ساله
5,832,000 ریال
 
1 ساله
6,048,000 ریال
 
1 ساله
6,048,000 ریال
 
1 ساله
2,304,000 ریال
 
1 ساله
5,616,000 ریال
 
1 ساله
3,744,000 ریال
 
1 ساله
3,384,000 ریال
 
1 ساله
3,744,000 ریال
 
1 ساله
1,368,000 ریال
 
1 ساله
3,600,000 ریال
 
1 ساله
3,744,000 ریال
www

دسته‌بندی موضوعی پسوندها:


با عضویت در خبرنامه دیبا، پیشنهادات ویژه ما را از دست ندهید