گروه دیبا
عرضه طیف وسیعی از دامنه‌ها با همکاری شرکت‌های معتبر دنیا :
  • ۷ روز هفته، ۲۴ ساعت شبانه‌روزی
  • اطلاع‌رسانی پیامکی تاریخ انقضاء دامنه
  • قابلیت مدیریت DNS
  • داشبورد مدیریت متمرکز دامنه‌ها
  • قیمت مناسب
  • امنیت بالا

تعرفه ثبت دامنه‌های اینترنتی (domain)

 پسونددورهثبت کنندهقیمت 
 
1 ساله
6,600,000 ریال
 
1 ساله
4,752,000 ریال
 
1 ساله
3,564,000 ریال
 
1 ساله
6,864,000 ریال
 
1 ساله
4,224,000 ریال
 
1 ساله
6,600,000 ریال
 
1 ساله
3,300,000 ریال
 
1 ساله
17,424,000 ریال
 
1 ساله
7,128,000 ریال
 
1 ساله
5,940,000 ریال
 
1 ساله
6,864,000 ریال
 
1 ساله
6,600,000 ریال
 
1 ساله
10,560,000 ریال
 
1 ساله
7,128,000 ریال
 
1 ساله
6,600,000 ریال
 
1 ساله
6,864,000 ریال
 
1 ساله
6,864,000 ریال
 
1 ساله
646,800,000 ریال
 
1 ساله
6,600,000 ریال
 
1 ساله
11,088,000 ریال
 
1 ساله
6,864,000 ریال
 
1 ساله
33,000,000 ریال
 
1 ساله
7,128,000 ریال
 
1 ساله
6,996,000 ریال
 
1 ساله
4,356,000 ریال
 
1 ساله
6,864,000 ریال
 
1 ساله
6,864,000 ریال
 
1 ساله
4,356,000 ریال
 
1 ساله
2,772,000 ریال
 
1 ساله
10,428,000 ریال
 
1 ساله
6,600,000 ریال
 
1 ساله
5,280,000 ریال
 
1 ساله
3,221,000 ریال
 
1 ساله
7,313,000 ریال
 
1 ساله
11,088,000 ریال
 
1 ساله
6,864,000 ریال
 
1 ساله
2,376,000 ریال
 
1 ساله
3,564,000 ریال
 
1 ساله
4,488,000 ریال
 
1 ساله
6,600,000 ریال
 
1 ساله
11,088,000 ریال
 
1 ساله
6,864,000 ریال
 
1 ساله
6,864,000 ریال
 
1 ساله
6,864,000 ریال
 
1 ساله
22,176,000 ریال
 
1 ساله
11,088,000 ریال
 
1 ساله
11,352,000 ریال
 
1 ساله
10,824,000 ریال
 
1 ساله
6,864,000 ریال
 
1 ساله
4,620,000 ریال
 
1 ساله
6,600,000 ریال
 
1 ساله
4,224,000 ریال
 
1 ساله
4,488,000 ریال
 
1 ساله
4,356,000 ریال
 
1 ساله
21,120,000 ریال
 
1 ساله
6,864,000 ریال
 
1 ساله
4,488,000 ریال
 
1 ساله
6,864,000 ریال
 
1 ساله
2,508,000 ریال
 
1 ساله
6,864,000 ریال
 
1 ساله
6,600,000 ریال
 
1 ساله
10,507,000 ریال
 
1 ساله
4,752,000 ریال
 
1 ساله
6,600,000 ریال
 
1 ساله
21,648,000 ریال
 
1 ساله
11,088,000 ریال
 
1 ساله
7,128,000 ریال
 
1 ساله
6,864,000 ریال
 
1 ساله
6,468,000 ریال
 
1 ساله
11,088,000 ریال
 
1 ساله
6,864,000 ریال
 
1 ساله
4,884,000 ریال
 
1 ساله
6,864,000 ریال
 
1 ساله
4,356,000 ریال
 
1 ساله
96,360,000 ریال
 
1 ساله
6,600,000 ریال
 
1 ساله
4,488,000 ریال
 
1 ساله
17,688,000 ریال
 
1 ساله
4,356,000 ریال
 
1 ساله
6,600,000 ریال
 
1 ساله
10,560,000 ریال
 
1 ساله
7,128,000 ریال
 
1 ساله
21,120,000 ریال
 
1 ساله
6,864,000 ریال
 
1 ساله
2,901,000 ریال
 
1 ساله
6,468,000 ریال
 
1 ساله
3,221,000 ریال
 
1 ساله
4,488,000 ریال
 
1 ساله
4,752,000 ریال
 
1 ساله
7,128,000 ریال
 
1 ساله
6,864,000 ریال
 
1 ساله
6,864,000 ریال
 
1 ساله
4,488,000 ریال
 
1 ساله
10,560,000 ریال
 
1 ساله
4,224,000 ریال
 
1 ساله
6,600,000 ریال
 
1 ساله
4,488,000 ریال
 
1 ساله
6,864,000 ریال
 
1 ساله
6,468,000 ریال
 
1 ساله
5,333,000 ریال
 
1 ساله
6,468,000 ریال
 
1 ساله
4,224,000 ریال
 
1 ساله
4,488,000 ریال
 
1 ساله
2,901,000 ریال
 
1 ساله
3,260,000 ریال
 
1 ساله
4,884,000 ریال
 
1 ساله
9,398,000 ریال
 
1 ساله
2,983,000 ریال
 
1 ساله
11,088,000 ریال
 
1 ساله
4,224,000 ریال
 
1 ساله
5,808,000 ریال
 
1 ساله
4,488,000 ریال
 
1 ساله
5,016,000 ریال
 
1 ساله
6,336,000 ریال
 
1 ساله
10,560,000 ریال
 
1 ساله
6,864,000 ریال
 
1 ساله
7,128,000 ریال
 
1 ساله
15,840,000 ریال
 
1 ساله
3,960,000 ریال
 
1 ساله
7,128,000 ریال
 
1 ساله
6,864,000 ریال
 
1 ساله
2,112,000 ریال
 
1 ساله
4,224,000 ریال
 
1 ساله
11,352,000 ریال
 
1 ساله
5,940,000 ریال
 
1 ساله
6,864,000 ریال
 
1 ساله
6,600,000 ریال
 
1 ساله
10,824,000 ریال
 
1 ساله
7,128,000 ریال
 
1 ساله
646,800,000 ریال
 
1 ساله
7,128,000 ریال
 
1 ساله
7,392,000 ریال
 
1 ساله
8,184,000 ریال
 
1 ساله
6,600,000 ریال
 
1 ساله
6,864,000 ریال
 
1 ساله
4,488,000 ریال
 
1 ساله
4,488,000 ریال
 
1 ساله
4,488,000 ریال
 
1 ساله
11,088,000 ریال
 
1 ساله
4,620,000 ریال
 
1 ساله
3,010,000 ریال
 
1 ساله
4,752,000 ریال
 
1 ساله
4,356,000 ریال
 
1 ساله
7,128,000 ریال
 
1 ساله
3,696,000 ریال
 
1 ساله
7,128,000 ریال
 
1 ساله
3,564,000 ریال
 
1 ساله
6,864,000 ریال
 
1 ساله
8,712,000 ریال
 
1 ساله
10,032,000 ریال
 
1 ساله
2,508,000 ریال
 
1 ساله
2,376,000 ریال
 
1 ساله
6,864,000 ریال
 
1 ساله
10,692,000 ریال
 
1 ساله
11,088,000 ریال
 
1 ساله
11,088,000 ریال
 
1 ساله
4,224,000 ریال
 
1 ساله
10,296,000 ریال
 
1 ساله
6,864,000 ریال
 
1 ساله
6,204,000 ریال
 
1 ساله
6,864,000 ریال
 
1 ساله
2,508,000 ریال
 
1 ساله
6,600,000 ریال
 
1 ساله
6,864,000 ریال
www

دسته‌بندی موضوعی پسوندها:


با عضویت در خبرنامه دیبا، پیشنهادات ویژه ما را از دست ندهید