گروه دیبا
عرضه طیف وسیعی از دامنه‌ها با همکاری شرکت‌های معتبر دنیا :
  • ۷ روز هفته، ۲۴ ساعت شبانه‌روزی
  • اطلاع‌رسانی پیامکی تاریخ انقضاء دامنه
  • قابلیت مدیریت DNS
  • داشبورد مدیریت متمرکز دامنه‌ها
  • قیمت مناسب
  • امنیت بالا

تعرفه ثبت دامنه‌های اینترنتی (domain)

 پسونددورهثبت کنندهقیمت 
 
1 ساله
5,350,000 ریال
 
1 ساله
3,852,000 ریال
 
1 ساله
2,889,000 ریال
 
1 ساله
5,564,000 ریال
 
1 ساله
3,424,000 ریال
 
1 ساله
5,350,000 ریال
 
1 ساله
2,675,000 ریال
 
1 ساله
14,124,000 ریال
 
1 ساله
5,778,000 ریال
 
1 ساله
4,815,000 ریال
 
1 ساله
5,564,000 ریال
 
1 ساله
5,350,000 ریال
 
1 ساله
8,560,000 ریال
 
1 ساله
5,778,000 ریال
 
1 ساله
5,350,000 ریال
 
1 ساله
5,564,000 ریال
 
1 ساله
5,564,000 ریال
 
1 ساله
524,300,000 ریال
 
1 ساله
5,350,000 ریال
 
1 ساله
8,988,000 ریال
 
1 ساله
5,564,000 ریال
 
1 ساله
26,750,000 ریال
 
1 ساله
5,778,000 ریال
 
1 ساله
5,671,000 ریال
 
1 ساله
3,531,000 ریال
 
1 ساله
5,564,000 ریال
 
1 ساله
5,564,000 ریال
 
1 ساله
3,531,000 ریال
 
1 ساله
2,247,000 ریال
 
1 ساله
8,453,000 ریال
 
1 ساله
5,350,000 ریال
 
1 ساله
4,280,000 ریال
 
1 ساله
2,611,000 ریال
 
1 ساله
5,928,000 ریال
 
1 ساله
8,988,000 ریال
 
1 ساله
5,564,000 ریال
 
1 ساله
1,926,000 ریال
 
1 ساله
2,889,000 ریال
 
1 ساله
3,638,000 ریال
 
1 ساله
5,350,000 ریال
 
1 ساله
8,988,000 ریال
 
1 ساله
5,564,000 ریال
 
1 ساله
5,564,000 ریال
 
1 ساله
5,564,000 ریال
 
1 ساله
17,976,000 ریال
 
1 ساله
8,988,000 ریال
 
1 ساله
9,202,000 ریال
 
1 ساله
8,774,000 ریال
 
1 ساله
5,564,000 ریال
 
1 ساله
3,745,000 ریال
 
1 ساله
5,350,000 ریال
 
1 ساله
3,424,000 ریال
 
1 ساله
3,638,000 ریال
 
1 ساله
3,531,000 ریال
 
1 ساله
17,120,000 ریال
 
1 ساله
5,564,000 ریال
 
1 ساله
3,638,000 ریال
 
1 ساله
5,564,000 ریال
 
1 ساله
2,033,000 ریال
 
1 ساله
5,564,000 ریال
 
1 ساله
5,350,000 ریال
 
1 ساله
8,517,000 ریال
 
1 ساله
3,852,000 ریال
 
1 ساله
5,350,000 ریال
 
1 ساله
17,548,000 ریال
 
1 ساله
8,988,000 ریال
 
1 ساله
5,778,000 ریال
 
1 ساله
5,564,000 ریال
 
1 ساله
5,243,000 ریال
 
1 ساله
8,988,000 ریال
 
1 ساله
5,564,000 ریال
 
1 ساله
3,959,000 ریال
 
1 ساله
5,564,000 ریال
 
1 ساله
3,531,000 ریال
 
1 ساله
78,110,000 ریال
 
1 ساله
5,350,000 ریال
 
1 ساله
3,638,000 ریال
 
1 ساله
14,338,000 ریال
 
1 ساله
3,531,000 ریال
 
1 ساله
5,350,000 ریال
 
1 ساله
8,560,000 ریال
 
1 ساله
5,778,000 ریال
 
1 ساله
17,120,000 ریال
 
1 ساله
5,564,000 ریال
 
1 ساله
2,352,000 ریال
 
1 ساله
5,243,000 ریال
 
1 ساله
2,611,000 ریال
 
1 ساله
3,638,000 ریال
 
1 ساله
3,852,000 ریال
 
1 ساله
5,778,000 ریال
 
1 ساله
5,564,000 ریال
 
1 ساله
5,564,000 ریال
 
1 ساله
3,638,000 ریال
 
1 ساله
8,560,000 ریال
 
1 ساله
3,424,000 ریال
 
1 ساله
5,350,000 ریال
 
1 ساله
3,638,000 ریال
 
1 ساله
5,564,000 ریال
 
1 ساله
5,243,000 ریال
 
1 ساله
4,323,000 ریال
 
1 ساله
5,243,000 ریال
 
1 ساله
3,424,000 ریال
 
1 ساله
3,638,000 ریال
 
1 ساله
2,352,000 ریال
 
1 ساله
2,643,000 ریال
 
1 ساله
3,959,000 ریال
 
1 ساله
7,618,000 ریال
 
1 ساله
2,418,000 ریال
 
1 ساله
8,988,000 ریال
 
1 ساله
3,424,000 ریال
 
1 ساله
4,708,000 ریال
 
1 ساله
3,638,000 ریال
 
1 ساله
4,066,000 ریال
 
1 ساله
5,136,000 ریال
 
1 ساله
8,560,000 ریال
 
1 ساله
5,564,000 ریال
 
1 ساله
5,778,000 ریال
 
1 ساله
12,840,000 ریال
 
1 ساله
3,210,000 ریال
 
1 ساله
5,778,000 ریال
 
1 ساله
5,564,000 ریال
 
1 ساله
1,712,000 ریال
 
1 ساله
3,424,000 ریال
 
1 ساله
9,202,000 ریال
 
1 ساله
4,815,000 ریال
 
1 ساله
5,564,000 ریال
 
1 ساله
5,350,000 ریال
 
1 ساله
8,774,000 ریال
 
1 ساله
5,778,000 ریال
 
1 ساله
524,300,000 ریال
 
1 ساله
5,778,000 ریال
 
1 ساله
5,992,000 ریال
 
1 ساله
6,634,000 ریال
 
1 ساله
5,350,000 ریال
 
1 ساله
5,564,000 ریال
 
1 ساله
3,638,000 ریال
 
1 ساله
3,638,000 ریال
 
1 ساله
3,638,000 ریال
 
1 ساله
8,988,000 ریال
 
1 ساله
3,745,000 ریال
 
1 ساله
2,440,000 ریال
 
1 ساله
3,852,000 ریال
 
1 ساله
3,531,000 ریال
 
1 ساله
5,778,000 ریال
 
1 ساله
2,996,000 ریال
 
1 ساله
5,778,000 ریال
 
1 ساله
2,889,000 ریال
 
1 ساله
5,564,000 ریال
 
1 ساله
7,062,000 ریال
 
1 ساله
8,132,000 ریال
 
1 ساله
2,033,000 ریال
 
1 ساله
1,926,000 ریال
 
1 ساله
5,564,000 ریال
 
1 ساله
8,667,000 ریال
 
1 ساله
8,988,000 ریال
 
1 ساله
8,988,000 ریال
 
1 ساله
3,424,000 ریال
 
1 ساله
8,346,000 ریال
 
1 ساله
5,564,000 ریال
 
1 ساله
5,029,000 ریال
 
1 ساله
5,564,000 ریال
 
1 ساله
2,033,000 ریال
 
1 ساله
5,350,000 ریال
 
1 ساله
5,564,000 ریال
www

دسته‌بندی موضوعی پسوندها:


با عضویت در خبرنامه دیبا، پیشنهادات ویژه ما را از دست ندهید