تعرفه ثبت دامنه

۷ روز هفته، ۲۴ ساعت شبانه‌روز، اطلاع‌رسانی پیامکی تاریخ انقضاء دامنه، قابلیت مدیریت DNS، داشبورد مدیریت متمرکز دامنه‌ها، قیمت مناسب، امنیت بالا

تعرفه ثبت دامنه‌های اینترنتی (domain)

عرضه طیف وسیعی از دامنه‌ها با همکاری شرکت‌های معتبر دنیا

پسوند دوره ثبت کننده قیمت
academy 1 ساله

6,588,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
agency 1 ساله

4,743,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
asia 1 ساله

3,557,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
bargains 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
bid 1 ساله

4,216,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
bike 1 ساله

6,588,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
biz 1 ساله

3,294,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
black 1 ساله

17,391,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
blog 1 ساله

7,115,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
blue 1 ساله

5,929,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
boutique 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
builders 1 ساله

6,588,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
business 1 ساله

10,540,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
cab 1 ساله

7,115,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
cafe 1 ساله

6,588,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
camera 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
camp 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
car 1 ساله

645,575,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
care 1 ساله

6,588,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
careers 1 ساله

11,067,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
cash 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
casino 1 ساله

34,255,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
catering 1 ساله

7,115,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
cc 1 ساله

6,983,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
center 1 ساله

4,348,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
chat 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
cheap 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
city 1 ساله

4,348,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
click 1 ساله

2,767,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
clinic 1 ساله

10,408,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
clothing 1 ساله

6,588,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
cloud 1 ساله

5,270,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
club 1 ساله

3,215,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
co 1 ساله

7,299,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
codes 1 ساله

11,067,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
coffee 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
com 1 ساله

2,372,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
com 1 ساله

3,557,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
company 1 ساله

4,480,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
computer 1 ساله

6,588,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
condos 1 ساله

11,067,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
construction 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
contractors 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
cool 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
credit 1 ساله

22,134,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
cruises 1 ساله

11,067,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
dental 1 ساله

11,331,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
diamonds 1 ساله

10,804,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
digital 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
directory 1 ساله

4,611,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
domains 1 ساله

6,588,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
download 1 ساله

4,216,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
education 1 ساله

4,480,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
email 1 ساله

4,348,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
energy 1 ساله

21,080,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
enterprises 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
equipment 1 ساله

4,480,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
estate 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
eu 1 ساله

2,503,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
events 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
exchange 1 ساله

6,588,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
expert 1 ساله

10,487,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
exposed 1 ساله

4,743,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
farm 1 ساله

6,588,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
film 1 ساله

21,607,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
finance 1 ساله

11,067,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
fish 1 ساله

7,115,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
fishing 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
fitness 1 ساله

6,456,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
flights 1 ساله

11,067,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
florist 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
football 1 ساله

4,875,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
foundation 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
gallery 1 ساله

4,348,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
game 1 ساله

96,178,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
glass 1 ساله

6,588,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
graphics 1 ساله

4,480,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
green 1 ساله

17,655,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
group 1 ساله

4,348,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
guru 1 ساله

6,588,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
holdings 1 ساله

10,540,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
horse 1 ساله

7,115,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
host 1 ساله

21,080,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
house 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
in 1 ساله

2,896,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
industries 1 ساله

6,456,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
info 1 ساله

3,215,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
institute 1 ساله

4,480,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
international 1 ساله

4,743,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
kitchen 1 ساله

7,115,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
land 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
life 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
lighting 1 ساله

4,480,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
limo 1 ساله

10,540,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
loan 1 ساله

4,216,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
love 1 ساله

6,588,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
management 1 ساله

4,480,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
marketing 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
mba 1 ساله

6,456,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
me 1 ساله

5,323,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
media 1 ساله

6,456,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
men 1 ساله

4,216,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
mobi 1 ساله

4,480,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
name 1 ساله

2,896,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
net 1 ساله

3,254,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
network 1 ساله

4,875,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
online 1 ساله

9,381,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
org 1 ساله

2,978,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
partners 1 ساله

11,067,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
party 1 ساله

4,216,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
pet 1 ساله

5,797,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
photography 1 ساله

4,480,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
photos 1 ساله

5,007,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
pink 1 ساله

6,324,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
pizza 1 ساله

10,540,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
plumbing 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
plus 1 ساله

7,115,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
press 1 ساله

15,810,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
pro 1 ساله

3,953,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
productions 1 ساله

7,115,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
properties 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
pw 1 ساله

2,108,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
racing 1 ساله

4,216,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
recipes 1 ساله

11,331,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
red 1 ساله

5,929,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
rentals 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
repair 1 ساله

6,588,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
restaurant 1 ساله

10,804,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
school 1 ساله

7,115,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
security 1 ساله

645,575,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
services 1 ساله

7,115,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
shoes 1 ساله

7,378,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
shop 1 ساله

8,169,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
singles 1 ساله

6,588,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
solar 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
solutions 1 ساله

4,480,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
space 1 ساله

5,007,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
support 1 ساله

4,480,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
systems 1 ساله

4,480,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
taxi 1 ساله

11,067,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
tech 1 ساله

11,858,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
technology 1 ساله

4,611,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
tel 1 ساله

3,004,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
tips 1 ساله

4,743,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
today 1 ساله

4,348,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
tools 1 ساله

7,115,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
top 1 ساله

3,689,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
town 1 ساله

7,115,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
trade 1 ساله

3,557,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
training 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
tv 1 ساله

8,696,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
tw 1 ساله

10,013,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
uk 1 ساله

2,503,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
us 1 ساله

2,372,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
vacations 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
ventures 1 ساله

10,672,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
viajes 1 ساله

11,067,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
villas 1 ساله

11,067,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
vip 1 ساله

4,216,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
voyage 1 ساله

10,277,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
watch 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
wiki 1 ساله

6,192,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
works 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
xyz 1 ساله

2,503,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
yoga 1 ساله

6,588,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
zone 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
دسته‌بندی موضوعی پسوندها
  • شرکت OnlineNIC آمریکا
  • شرکت Tucows کانادا
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (irNic)