تعرفه ثبت دامنه

۷ روز هفته، ۲۴ ساعت شبانه‌روز، اطلاع‌رسانی پیامکی تاریخ انقضاء دامنه، قابلیت مدیریت DNS، داشبورد مدیریت متمرکز دامنه‌ها، قیمت مناسب، امنیت بالا

پسوند دامنه ثبت جدید تمدید انتقال
academy 12,954,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
agency 3,882,000 ریال 1 سال 10,102,000 ریال 1 سال 10,102,000 ریال 1 سال
asia 8,418,000 ریال 1 سال 8,418,000 ریال 1 سال 8,418,000 ریال 1 سال
associates 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
bargains 9,714,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
bid 3,234,000 ریال 1 سال 3,882,000 ریال 1 سال 3,882,000 ریال 1 سال
bike 9,714,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
biz 8,767,000 ریال 1 سال 8,767,000 ریال 1 سال 8,767,000 ریال 1 سال
black 7,122,000 ریال 1 سال 42,386,000 ریال 1 سال 42,386,000 ریال 1 سال
blog 6,474,000 ریال 1 سال 15,934,000 ریال 1 سال 15,934,000 ریال 1 سال
blue 3,234,000 ریال 1 سال 14,049,000 ریال 1 سال 14,049,000 ریال 1 سال
boutique 3,234,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
builders 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
business 10,297,000 ریال 1 سال 25,201,000 ریال 1 سال 10,297,000 ریال 1 سال
cab 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
cafe 9,714,000 ریال 1 سال 15,481,000 ریال 1 سال 15,481,000 ریال 1 سال
camera 26,626,000 ریال 1 سال 26,626,000 ریال 1 سال 26,626,000 ریال 1 سال
camp 26,950,000 ریال 1 سال 26,950,000 ریال 1 سال 26,950,000 ریال 1 سال
capital 11,010,000 ریال 1 سال 26,626,000 ریال 1 سال 26,626,000 ریال 1 سال
car 1,554,552,000 ریال 1 سال 1,554,552,000 ریال 1 سال 1,554,552,000 ریال 1 سال
care 12,954,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
careers 19,434,000 ریال 1 سال 25,006,000 ریال 1 سال 25,006,000 ریال 1 سال
cash 5,178,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
casino 12,954,000 ریال 1 سال 77,106,000 ریال 1 سال 77,106,000 ریال 1 سال
catering 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
cc 16,848,000 ریال 1 سال 16,848,000 ریال 1 سال 16,848,000 ریال 1 سال
center 7,770,000 ریال 1 سال 10,102,000 ریال 1 سال 10,102,000 ریال 1 سال
ceo 53,136,000 ریال 1 سال 53,136,000 ریال 1 سال 53,136,000 ریال 1 سال
chat 9,714,000 ریال 1 سال 15,481,000 ریال 1 سال 15,481,000 ریال 1 سال
cheap 6,474,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
city 5,178,000 ریال 1 سال 10,102,000 ریال 1 سال 10,102,000 ریال 1 سال
cleaning 26,626,000 ریال 1 سال 26,626,000 ریال 1 سال 26,626,000 ریال 1 سال
click 5,826,000 ریال 1 سال 5,826,000 ریال 1 سال 5,826,000 ریال 1 سال
clinic 25,006,000 ریال 1 سال 25,006,000 ریال 1 سال 25,006,000 ریال 1 سال
clothing 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
cloud 12,241,000 ریال 1 سال 12,241,000 ریال 1 سال 12,241,000 ریال 1 سال
club 7,063,000 ریال 1 سال 7,063,000 ریال 1 سال 7,063,000 ریال 1 سال
co 17,496,000 ریال 1 سال 17,496,000 ریال 1 سال 17,496,000 ریال 1 سال
codes 5,178,000 ریال 1 سال 26,626,000 ریال 1 سال 26,626,000 ریال 1 سال
coffee 7,770,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
com 6,085,000 ریال 1 سال 6,085,000 ریال 1 سال 6,085,000 ریال 1 سال
community 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
company 6,474,000 ریال 1 سال 6,474,000 ریال 1 سال 6,474,000 ریال 1 سال
computer 12,954,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
condos 26,302,000 ریال 1 سال 26,302,000 ریال 1 سال 26,302,000 ریال 1 سال
construction 6,474,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
contractors 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
cool 6,474,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
credit 7,770,000 ریال 1 سال 51,121,000 ریال 1 سال 51,121,000 ریال 1 سال
cruises 26,302,000 ریال 1 سال 26,302,000 ریال 1 سال 26,302,000 ریال 1 سال
dating 19,434,000 ریال 1 سال 26,626,000 ریال 1 سال 26,626,000 ریال 1 سال
dental 25,006,000 ریال 1 سال 25,006,000 ریال 1 سال 25,006,000 ریال 1 سال
diamonds 26,626,000 ریال 1 سال 26,626,000 ریال 1 سال 26,626,000 ریال 1 سال
digital 2,586,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
directory 3,234,000 ریال 1 سال 10,102,000 ریال 1 سال 10,102,000 ریال 1 سال
domains 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
download 3,234,000 ریال 1 سال 14,898,000 ریال 1 سال 8,418,000 ریال 1 سال
education 10,102,000 ریال 1 سال 10,102,000 ریال 1 سال 10,102,000 ریال 1 سال
email 3,882,000 ریال 1 سال 10,102,000 ریال 1 سال 10,102,000 ریال 1 سال
energy 9,714,000 ریال 1 سال 51,121,000 ریال 1 سال 51,121,000 ریال 1 سال
engineering 9,714,000 ریال 1 سال 26,626,000 ریال 1 سال 26,626,000 ریال 1 سال
enterprises 12,954,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
equipment 10,102,000 ریال 1 سال 10,102,000 ریال 1 سال 10,102,000 ریال 1 سال
estate 6,474,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
eu 5,826,000 ریال 1 سال 5,826,000 ریال 1 سال 5,826,000 ریال 1 سال
events 12,954,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
exchange 9,714,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
expert 7,770,000 ریال 1 سال 26,626,000 ریال 1 سال 26,626,000 ریال 1 سال
exposed 10,102,000 ریال 1 سال 10,102,000 ریال 1 سال 10,102,000 ریال 1 سال
fail 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
farm 9,714,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
film 50,538,000 ریال 1 سال 50,538,000 ریال 1 سال 50,538,000 ریال 1 سال
finance 25,201,000 ریال 1 سال 25,201,000 ریال 1 سال 25,201,000 ریال 1 سال
financial 12,954,000 ریال 1 سال 25,006,000 ریال 1 سال 25,006,000 ریال 1 سال
fish 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
fishing 15,546,000 ریال 1 سال 15,546,000 ریال 1 سال 15,546,000 ریال 1 سال
fit 15,546,000 ریال 1 سال 15,546,000 ریال 1 سال 15,546,000 ریال 1 سال
fitness 6,474,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
flights 25,914,000 ریال 1 سال 26,626,000 ریال 1 سال 26,626,000 ریال 1 سال
florist 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
football 10,297,000 ریال 1 سال 10,297,000 ریال 1 سال 10,297,000 ریال 1 سال
foundation 7,770,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
gallery 10,102,000 ریال 1 سال 10,102,000 ریال 1 سال 10,102,000 ریال 1 سال
game 226,152,000 ریال 1 سال 226,152,000 ریال 1 سال 226,152,000 ریال 1 سال
glass 26,626,000 ریال 1 سال 26,626,000 ریال 1 سال 26,626,000 ریال 1 سال
graphics 10,102,000 ریال 1 سال 10,102,000 ریال 1 سال 10,102,000 ریال 1 سال
green 7,154,000 ریال 1 سال 42,762,000 ریال 1 سال 42,762,000 ریال 1 سال
gripe 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
group 10,297,000 ریال 1 سال 10,297,000 ریال 1 سال 10,297,000 ریال 1 سال
guru 2,586,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
holdings 26,302,000 ریال 1 سال 26,302,000 ریال 1 سال 26,302,000 ریال 1 سال
horse 15,546,000 ریال 1 سال 15,546,000 ریال 1 سال 15,546,000 ریال 1 سال
host 23,322,000 ریال 1 سال 49,630,000 ریال 1 سال 49,630,000 ریال 1 سال
house 7,770,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
in 6,474,000 ریال 1 سال 6,474,000 ریال 1 سال 6,474,000 ریال 1 سال
industries 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
info 2,715,000 ریال 1 سال 9,020,000 ریال 1 سال 9,020,000 ریال 1 سال
institute 6,474,000 ریال 1 سال 10,102,000 ریال 1 سال 10,102,000 ریال 1 سال
international 7,770,000 ریال 1 سال 10,102,000 ریال 1 سال 10,102,000 ریال 1 سال
kitchen 12,954,000 ریال 1 سال 26,626,000 ریال 1 سال 26,626,000 ریال 1 سال
land 12,954,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
life 1,938,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
lighting 10,102,000 ریال 1 سال 10,102,000 ریال 1 سال 10,102,000 ریال 1 سال
limited 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
limo 26,950,000 ریال 1 سال 26,950,000 ریال 1 سال 26,950,000 ریال 1 سال
loan 3,234,000 ریال 1 سال 3,558,000 ریال 1 سال 3,882,000 ریال 1 سال
love 15,546,000 ریال 1 سال 15,546,000 ریال 1 سال 15,546,000 ریال 1 سال
maison 26,626,000 ریال 1 سال 26,626,000 ریال 1 سال 26,626,000 ریال 1 سال
management 10,102,000 ریال 1 سال 10,102,000 ریال 1 سال 10,102,000 ریال 1 سال
marketing 6,474,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
mba 15,481,000 ریال 1 سال 15,481,000 ریال 1 سال 15,481,000 ریال 1 سال
me 5,566,000 ریال 1 سال 12,954,000 ریال 1 سال 12,954,000 ریال 1 سال
media 9,714,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
men 3,234,000 ریال 1 سال 3,882,000 ریال 1 سال 3,882,000 ریال 1 سال
mobi 2,942,000 ریال 1 سال 11,256,000 ریال 1 سال 11,256,000 ریال 1 سال
name 5,826,000 ریال 1 سال 5,826,000 ریال 1 سال 5,826,000 ریال 1 سال
net 7,679,000 ریال 1 سال 7,679,000 ریال 1 سال 7,679,000 ریال 1 سال
network 6,474,000 ریال 1 سال 10,297,000 ریال 1 سال 10,297,000 ریال 1 سال
online 1,290,000 ریال 1 سال 22,674,000 ریال 1 سال 22,674,000 ریال 1 سال
org 6,474,000 ریال 1 سال 6,992,000 ریال 1 سال 6,992,000 ریال 1 سال
partners 12,954,000 ریال 1 سال 26,626,000 ریال 1 سال 26,626,000 ریال 1 سال
party 3,234,000 ریال 1 سال 3,882,000 ریال 1 سال 3,882,000 ریال 1 سال
pet 3,234,000 ریال 1 سال 14,049,000 ریال 1 سال 14,049,000 ریال 1 سال
photography 10,102,000 ریال 1 سال 10,102,000 ریال 1 سال 10,102,000 ریال 1 سال
photos 6,474,000 ریال 1 سال 10,102,000 ریال 1 سال 10,102,000 ریال 1 سال
pink 3,234,000 ریال 1 سال 14,049,000 ریال 1 سال 14,049,000 ریال 1 سال
pizza 9,714,000 ریال 1 سال 25,201,000 ریال 1 سال 25,201,000 ریال 1 سال
plumbing 26,626,000 ریال 1 سال 26,626,000 ریال 1 سال 26,626,000 ریال 1 سال
plus 6,474,000 ریال 1 سال 15,481,000 ریال 1 سال 15,481,000 ریال 1 سال
press 20,082,000 ریال 1 سال 38,226,000 ریال 1 سال 38,226,000 ریال 1 سال
pro 2,735,000 ریال 1 سال 10,200,000 ریال 1 سال 10,200,000 ریال 1 سال
productions 6,474,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
properties 6,474,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
pw 2,586,000 ریال 1 سال 10,362,000 ریال 1 سال 10,362,000 ریال 1 سال
racing 5,178,000 ریال 1 سال 14,898,000 ریال 1 سال 5,826,000 ریال 1 سال
recipes 6,474,000 ریال 1 سال 26,626,000 ریال 1 سال 26,626,000 ریال 1 سال
red 3,234,000 ریال 1 سال 14,049,000 ریال 1 سال 14,049,000 ریال 1 سال
rentals 6,474,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
repair 6,474,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
report 6,474,000 ریال 1 سال 10,102,000 ریال 1 سال 10,102,000 ریال 1 سال
restaurant 12,954,000 ریال 1 سال 25,006,000 ریال 1 سال 25,006,000 ریال 1 سال
school 15,481,000 ریال 1 سال 15,481,000 ریال 1 سال 15,481,000 ریال 1 سال
security 1,551,960,000 ریال 1 سال 1,551,960,000 ریال 1 سال 1,551,960,000 ریال 1 سال
services 7,770,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
shoes 26,626,000 ریال 1 سال 26,626,000 ریال 1 سال 26,626,000 ریال 1 سال
shop 1,938,000 ریال 1 سال 19,369,000 ریال 1 سال 19,369,000 ریال 1 سال
singles 6,474,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
solar 26,626,000 ریال 1 سال 26,626,000 ریال 1 سال 26,626,000 ریال 1 سال
solutions 9,714,000 ریال 1 سال 10,102,000 ریال 1 سال 10,102,000 ریال 1 سال
space 642,000 ریال 1 سال 11,010,000 ریال 1 سال 11,010,000 ریال 1 سال
store 2,586,000 ریال 1 سال 31,486,000 ریال 1 سال 31,486,000 ریال 1 سال
supplies 10,102,000 ریال 1 سال 10,102,000 ریال 1 سال 10,102,000 ریال 1 سال
supply 10,102,000 ریال 1 سال 10,102,000 ریال 1 سال 10,102,000 ریال 1 سال
support 5,178,000 ریال 1 سال 10,102,000 ریال 1 سال 10,102,000 ریال 1 سال
systems 7,770,000 ریال 1 سال 10,102,000 ریال 1 سال 10,102,000 ریال 1 سال
taxi 9,714,000 ریال 1 سال 25,201,000 ریال 1 سال 25,201,000 ریال 1 سال
tech 1,938,000 ریال 1 سال 25,654,000 ریال 1 سال 25,654,000 ریال 1 سال
technology 7,770,000 ریال 1 سال 10,102,000 ریال 1 سال 10,102,000 ریال 1 سال
tel 7,122,000 ریال 1 سال 7,122,000 ریال 1 سال 7,122,000 ریال 1 سال
tienda 26,626,000 ریال 1 سال 26,626,000 ریال 1 سال 26,626,000 ریال 1 سال
tips 9,714,000 ریال 1 سال 10,102,000 ریال 1 سال 10,102,000 ریال 1 سال
today 2,586,000 ریال 1 سال 10,102,000 ریال 1 سال 10,102,000 ریال 1 سال
tools 7,770,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
top 1,290,000 ریال 1 سال 8,418,000 ریال 1 سال 8,418,000 ریال 1 سال
town 6,474,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
toys 12,954,000 ریال 1 سال 26,626,000 ریال 1 سال 26,626,000 ریال 1 سال
trade 3,234,000 ریال 1 سال 3,882,000 ریال 1 سال 3,882,000 ریال 1 سال
training 12,954,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
tv 19,440,000 ریال 1 سال 19,440,000 ریال 1 سال 19,440,000 ریال 1 سال
tw 20,730,000 ریال 1 سال 20,730,000 ریال 1 سال 20,730,000 ریال 1 سال
uk 5,566,000 ریال 1 سال 5,566,000 ریال 1 سال 1 سال
university 26,626,000 ریال 1 سال 26,626,000 ریال 1 سال 26,626,000 ریال 1 سال
us 5,275,000 ریال 1 سال 5,275,000 ریال 1 سال 5,275,000 ریال 1 سال
vacations 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
ventures 9,714,000 ریال 1 سال 26,626,000 ریال 1 سال 26,626,000 ریال 1 سال
viajes 26,302,000 ریال 1 سال 26,302,000 ریال 1 سال 26,302,000 ریال 1 سال
villas 26,626,000 ریال 1 سال 26,626,000 ریال 1 سال 26,626,000 ریال 1 سال
vip 8,806,000 ریال 1 سال 8,806,000 ریال 1 سال 8,806,000 ریال 1 سال
vision 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
voyage 26,626,000 ریال 1 سال 26,626,000 ریال 1 سال 26,626,000 ریال 1 سال
watch 6,474,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
wiki 3,234,000 ریال 1 سال 14,898,000 ریال 1 سال 21,378,000 ریال 1 سال
works 3,882,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
wtf 3,234,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
xyz 642,000 ریال 1 سال 5,826,000 ریال 1 سال 5,826,000 ریال 1 سال
yoga 15,546,000 ریال 1 سال 15,546,000 ریال 1 سال 15,546,000 ریال 1 سال
zone 6,474,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال 15,286,000 ریال 1 سال
دسته‌بندی موضوعی پسوندها
  • شرکت OnlineNIC آمریکا
  • شرکت Tucows کانادا
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (irNic)