گروه دیبا
عرضه طیف وسیعی از دامنه‌ها با همکاری شرکت‌های معتبر دنیا :
  • ۷ روز هفته، ۲۴ ساعت شبانه‌روزی
  • اطلاع‌رسانی پیامکی تاریخ انقضاء دامنه
  • قابلیت مدیریت DNS
  • داشبورد مدیریت متمرکز دامنه‌ها
  • قیمت مناسب
  • امنیت بالا

تعرفه ثبت دامنه‌های اینترنتی (domain)

 پسونددورهثبت کنندهقیمت 
 
1 ساله
4,125,000 ریال
 
1 ساله
2,970,000 ریال
 
1 ساله
2,228,000 ریال
 
1 ساله
4,290,000 ریال
 
1 ساله
2,640,000 ریال
 
1 ساله
4,125,000 ریال
 
1 ساله
2,063,000 ریال
 
1 ساله
10,890,000 ریال
 
1 ساله
4,455,000 ریال
 
1 ساله
3,713,000 ریال
 
1 ساله
4,290,000 ریال
 
1 ساله
4,125,000 ریال
 
1 ساله
6,600,000 ریال
 
1 ساله
4,455,000 ریال
 
1 ساله
4,125,000 ریال
 
1 ساله
4,290,000 ریال
 
1 ساله
4,290,000 ریال
 
1 ساله
404,250,000 ریال
 
1 ساله
4,125,000 ریال
 
1 ساله
6,930,000 ریال
 
1 ساله
4,290,000 ریال
 
1 ساله
20,625,000 ریال
 
1 ساله
4,455,000 ریال
 
1 ساله
4,373,000 ریال
 
1 ساله
2,723,000 ریال
 
1 ساله
4,290,000 ریال
 
1 ساله
4,290,000 ریال
 
1 ساله
2,723,000 ریال
 
1 ساله
1,733,000 ریال
 
1 ساله
6,518,000 ریال
 
1 ساله
4,125,000 ریال
 
1 ساله
3,300,000 ریال
 
1 ساله
2,013,000 ریال
 
1 ساله
4,571,000 ریال
 
1 ساله
6,930,000 ریال
 
1 ساله
4,290,000 ریال
 
1 ساله
1,485,000 ریال
 
1 ساله
2,228,000 ریال
 
1 ساله
2,805,000 ریال
 
1 ساله
4,125,000 ریال
 
1 ساله
6,930,000 ریال
 
1 ساله
4,290,000 ریال
 
1 ساله
4,290,000 ریال
 
1 ساله
4,290,000 ریال
 
1 ساله
13,860,000 ریال
 
1 ساله
6,930,000 ریال
 
1 ساله
7,095,000 ریال
 
1 ساله
6,765,000 ریال
 
1 ساله
4,290,000 ریال
 
1 ساله
2,888,000 ریال
 
1 ساله
4,125,000 ریال
 
1 ساله
2,640,000 ریال
 
1 ساله
2,805,000 ریال
 
1 ساله
2,723,000 ریال
 
1 ساله
13,200,000 ریال
 
1 ساله
4,290,000 ریال
 
1 ساله
2,805,000 ریال
 
1 ساله
4,290,000 ریال
 
1 ساله
1,568,000 ریال
 
1 ساله
4,290,000 ریال
 
1 ساله
4,125,000 ریال
 
1 ساله
6,567,000 ریال
 
1 ساله
2,970,000 ریال
 
1 ساله
4,125,000 ریال
 
1 ساله
13,530,000 ریال
 
1 ساله
6,930,000 ریال
 
1 ساله
4,455,000 ریال
 
1 ساله
4,290,000 ریال
 
1 ساله
4,043,000 ریال
 
1 ساله
6,930,000 ریال
 
1 ساله
4,290,000 ریال
 
1 ساله
3,053,000 ریال
 
1 ساله
4,290,000 ریال
 
1 ساله
2,723,000 ریال
 
1 ساله
60,225,000 ریال
 
1 ساله
4,125,000 ریال
 
1 ساله
2,805,000 ریال
 
1 ساله
11,055,000 ریال
 
1 ساله
2,723,000 ریال
 
1 ساله
4,125,000 ریال
 
1 ساله
6,600,000 ریال
 
1 ساله
4,455,000 ریال
 
1 ساله
13,200,000 ریال
 
1 ساله
4,290,000 ریال
 
1 ساله
1,813,000 ریال
 
1 ساله
4,043,000 ریال
 
1 ساله
2,013,000 ریال
 
1 ساله
2,805,000 ریال
 
1 ساله
2,970,000 ریال
 
1 ساله
4,455,000 ریال
 
1 ساله
4,290,000 ریال
 
1 ساله
4,290,000 ریال
 
1 ساله
2,805,000 ریال
 
1 ساله
6,600,000 ریال
 
1 ساله
2,640,000 ریال
 
1 ساله
4,125,000 ریال
 
1 ساله
2,805,000 ریال
 
1 ساله
4,290,000 ریال
 
1 ساله
4,043,000 ریال
 
1 ساله
3,333,000 ریال
 
1 ساله
4,043,000 ریال
 
1 ساله
2,640,000 ریال
 
1 ساله
2,805,000 ریال
 
1 ساله
1,813,000 ریال
 
1 ساله
2,038,000 ریال
 
1 ساله
3,053,000 ریال
 
1 ساله
5,874,000 ریال
 
1 ساله
1,865,000 ریال
 
1 ساله
6,930,000 ریال
 
1 ساله
2,640,000 ریال
 
1 ساله
3,630,000 ریال
 
1 ساله
2,805,000 ریال
 
1 ساله
3,135,000 ریال
 
1 ساله
3,960,000 ریال
 
1 ساله
6,600,000 ریال
 
1 ساله
4,290,000 ریال
 
1 ساله
4,455,000 ریال
 
1 ساله
9,900,000 ریال
 
1 ساله
2,475,000 ریال
 
1 ساله
4,455,000 ریال
 
1 ساله
4,290,000 ریال
 
1 ساله
1,320,000 ریال
 
1 ساله
2,640,000 ریال
 
1 ساله
7,095,000 ریال
 
1 ساله
3,713,000 ریال
 
1 ساله
4,290,000 ریال
 
1 ساله
4,125,000 ریال
 
1 ساله
6,765,000 ریال
 
1 ساله
4,455,000 ریال
 
1 ساله
404,250,000 ریال
 
1 ساله
4,455,000 ریال
 
1 ساله
4,620,000 ریال
 
1 ساله
5,115,000 ریال
 
1 ساله
4,125,000 ریال
 
1 ساله
4,290,000 ریال
 
1 ساله
2,805,000 ریال
 
1 ساله
2,805,000 ریال
 
1 ساله
2,805,000 ریال
 
1 ساله
6,930,000 ریال
 
1 ساله
2,888,000 ریال
 
1 ساله
1,881,000 ریال
 
1 ساله
2,970,000 ریال
 
1 ساله
2,723,000 ریال
 
1 ساله
4,455,000 ریال
 
1 ساله
2,310,000 ریال
 
1 ساله
4,455,000 ریال
 
1 ساله
2,228,000 ریال
 
1 ساله
4,290,000 ریال
 
1 ساله
5,445,000 ریال
 
1 ساله
6,270,000 ریال
 
1 ساله
1,568,000 ریال
 
1 ساله
1,485,000 ریال
 
1 ساله
4,290,000 ریال
 
1 ساله
6,683,000 ریال
 
1 ساله
6,930,000 ریال
 
1 ساله
6,930,000 ریال
 
1 ساله
2,640,000 ریال
 
1 ساله
6,435,000 ریال
 
1 ساله
4,290,000 ریال
 
1 ساله
3,878,000 ریال
 
1 ساله
4,290,000 ریال
 
1 ساله
1,568,000 ریال
 
1 ساله
4,125,000 ریال
 
1 ساله
4,290,000 ریال
www

دسته‌بندی موضوعی پسوندها:


با عضویت در خبرنامه دیبا، پیشنهادات ویژه ما را از دست ندهید