تعرفه ثبت دامنه

۷ روز هفته، ۲۴ ساعت شبانه‌روز، اطلاع‌رسانی پیامکی تاریخ انقضاء دامنه، قابلیت مدیریت DNS، داشبورد مدیریت متمرکز دامنه‌ها، قیمت مناسب، امنیت بالا

پسوند دامنه ثبت جدید تمدید انتقال
academy 14,993,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال
agency 4,493,000 ریال 1 سال 11,693,000 ریال 1 سال 11,693,000 ریال 1 سال
asia 9,743,000 ریال 1 سال 9,743,000 ریال 1 سال 9,743,000 ریال 1 سال
associates 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال
bargains 11,243,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال
bid 3,743,000 ریال 1 سال 4,493,000 ریال 1 سال 4,493,000 ریال 1 سال
bike 11,243,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال
biz 11,993,000 ریال 1 سال 11,993,000 ریال 1 سال 11,993,000 ریال 1 سال
black 8,243,000 ریال 1 سال 49,058,000 ریال 1 سال 49,058,000 ریال 1 سال
blog 7,493,000 ریال 1 سال 18,443,000 ریال 1 سال 18,443,000 ریال 1 سال
blue 3,743,000 ریال 1 سال 16,260,000 ریال 1 سال 16,260,000 ریال 1 سال
boutique 3,743,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال
builders 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال
business 11,918,000 ریال 1 سال 29,168,000 ریال 1 سال 11,918,000 ریال 1 سال
cab 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال
cafe 11,243,000 ریال 1 سال 17,918,000 ریال 1 سال 17,918,000 ریال 1 سال
camera 30,818,000 ریال 1 سال 30,818,000 ریال 1 سال 30,818,000 ریال 1 سال
camp 31,193,000 ریال 1 سال 31,193,000 ریال 1 سال 31,193,000 ریال 1 سال
capital 12,743,000 ریال 1 سال 30,818,000 ریال 1 سال 30,818,000 ریال 1 سال
car 1,799,250,000 ریال 1 سال 1,799,250,000 ریال 1 سال 1,799,250,000 ریال 1 سال
care 14,993,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال
careers 22,493,000 ریال 1 سال 28,943,000 ریال 1 سال 28,943,000 ریال 1 سال
cash 5,993,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال
casino 14,993,000 ریال 1 سال 89,243,000 ریال 1 سال 89,243,000 ریال 1 سال
catering 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال
cc 19,500,000 ریال 1 سال 19,500,000 ریال 1 سال 19,500,000 ریال 1 سال
center 8,993,000 ریال 1 سال 13,943,000 ریال 1 سال 13,943,000 ریال 1 سال
ceo 61,500,000 ریال 1 سال 61,500,000 ریال 1 سال 61,500,000 ریال 1 سال
chat 11,243,000 ریال 1 سال 17,918,000 ریال 1 سال 17,918,000 ریال 1 سال
cheap 7,493,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال
city 5,993,000 ریال 1 سال 11,693,000 ریال 1 سال 11,693,000 ریال 1 سال
cleaning 30,818,000 ریال 1 سال 30,818,000 ریال 1 سال 30,818,000 ریال 1 سال
click 6,743,000 ریال 1 سال 6,743,000 ریال 1 سال 6,743,000 ریال 1 سال
clinic 34,193,000 ریال 1 سال 34,193,000 ریال 1 سال 34,193,000 ریال 1 سال
clothing 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال
cloud 14,168,000 ریال 1 سال 14,168,000 ریال 1 سال 14,168,000 ریال 1 سال
club 8,175,000 ریال 1 سال 8,175,000 ریال 1 سال 8,175,000 ریال 1 سال
codes 5,993,000 ریال 1 سال 30,818,000 ریال 1 سال 30,818,000 ریال 1 سال
coffee 8,993,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال
com 7,943,000 ریال 1 سال 7,943,000 ریال 1 سال 7,943,000 ریال 1 سال
community 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال
company 7,493,000 ریال 1 سال 7,493,000 ریال 1 سال 7,493,000 ریال 1 سال
computer 14,993,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال
condos 32,693,000 ریال 1 سال 32,693,000 ریال 1 سال 32,693,000 ریال 1 سال
construction 7,493,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال
contractors 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال
cool 7,493,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال
credit 8,993,000 ریال 1 سال 59,168,000 ریال 1 سال 59,168,000 ریال 1 سال
cruises 30,443,000 ریال 1 سال 30,443,000 ریال 1 سال 30,443,000 ریال 1 سال
dating 22,493,000 ریال 1 سال 30,818,000 ریال 1 سال 30,818,000 ریال 1 سال
dental 28,943,000 ریال 1 سال 28,943,000 ریال 1 سال 28,943,000 ریال 1 سال
diamonds 30,818,000 ریال 1 سال 30,818,000 ریال 1 سال 30,818,000 ریال 1 سال
digital 2,993,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال
directory 3,743,000 ریال 1 سال 11,693,000 ریال 1 سال 11,693,000 ریال 1 سال
domains 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال
download 3,743,000 ریال 1 سال 17,243,000 ریال 1 سال 9,743,000 ریال 1 سال
education 11,693,000 ریال 1 سال 11,693,000 ریال 1 سال 11,693,000 ریال 1 سال
email 5,993,000 ریال 1 سال 15,443,000 ریال 1 سال 15,443,000 ریال 1 سال
energy 11,243,000 ریال 1 سال 59,168,000 ریال 1 سال 59,168,000 ریال 1 سال
engineering 11,243,000 ریال 1 سال 30,818,000 ریال 1 سال 30,818,000 ریال 1 سال
enterprises 14,993,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال
equipment 11,693,000 ریال 1 سال 11,693,000 ریال 1 سال 11,693,000 ریال 1 سال
estate 7,493,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال
eu 6,743,000 ریال 1 سال 6,743,000 ریال 1 سال 6,743,000 ریال 1 سال
events 14,993,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال
exchange 11,243,000 ریال 1 سال 20,693,000 ریال 1 سال 20,693,000 ریال 1 سال
expert 11,243,000 ریال 1 سال 33,818,000 ریال 1 سال 33,818,000 ریال 1 سال
exposed 11,693,000 ریال 1 سال 11,693,000 ریال 1 سال 11,693,000 ریال 1 سال
fail 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال
farm 11,243,000 ریال 1 سال 20,693,000 ریال 1 سال 20,693,000 ریال 1 سال
film 58,493,000 ریال 1 سال 58,493,000 ریال 1 سال 58,493,000 ریال 1 سال
finance 29,168,000 ریال 1 سال 29,168,000 ریال 1 سال 29,168,000 ریال 1 سال
financial 14,993,000 ریال 1 سال 28,943,000 ریال 1 سال 28,943,000 ریال 1 سال
fish 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال
fishing 17,993,000 ریال 1 سال 17,993,000 ریال 1 سال 17,993,000 ریال 1 سال
fit 17,993,000 ریال 1 سال 17,993,000 ریال 1 سال 17,993,000 ریال 1 سال
fitness 7,493,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال
flights 29,993,000 ریال 1 سال 30,818,000 ریال 1 سال 30,818,000 ریال 1 سال
florist 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال
football 11,918,000 ریال 1 سال 11,918,000 ریال 1 سال 11,918,000 ریال 1 سال
foundation 8,993,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال
gallery 13,193,000 ریال 1 سال 13,193,000 ریال 1 سال 13,193,000 ریال 1 سال
game 261,750,000 ریال 1 سال 261,750,000 ریال 1 سال 261,750,000 ریال 1 سال
glass 30,818,000 ریال 1 سال 30,818,000 ریال 1 سال 30,818,000 ریال 1 سال
graphics 11,693,000 ریال 1 سال 11,693,000 ریال 1 سال 11,693,000 ریال 1 سال
green 8,280,000 ریال 1 سال 49,493,000 ریال 1 سال 49,493,000 ریال 1 سال
gripe 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال
group 11,918,000 ریال 1 سال 11,918,000 ریال 1 سال 11,918,000 ریال 1 سال
guru 2,993,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال
holdings 30,443,000 ریال 1 سال 30,443,000 ریال 1 سال 30,443,000 ریال 1 سال
horse 17,993,000 ریال 1 سال 17,993,000 ریال 1 سال 17,993,000 ریال 1 سال
host 26,993,000 ریال 1 سال 57,443,000 ریال 1 سال 57,443,000 ریال 1 سال
house 8,993,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال
in 7,493,000 ریال 1 سال 7,493,000 ریال 1 سال 7,493,000 ریال 1 سال
industries 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال
info 3,743,000 ریال 1 سال 12,578,000 ریال 1 سال 12,578,000 ریال 1 سال
institute 7,493,000 ریال 1 سال 11,693,000 ریال 1 سال 11,693,000 ریال 1 سال
international 8,993,000 ریال 1 سال 11,693,000 ریال 1 سال 11,693,000 ریال 1 سال
kitchen 14,993,000 ریال 1 سال 30,818,000 ریال 1 سال 30,818,000 ریال 1 سال
land 14,993,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال
life 2,243,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال
lighting 11,693,000 ریال 1 سال 11,693,000 ریال 1 سال 11,693,000 ریال 1 سال
limited 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال
limo 31,193,000 ریال 1 سال 31,193,000 ریال 1 سال 31,193,000 ریال 1 سال
loan 3,743,000 ریال 1 سال 4,118,000 ریال 1 سال 4,493,000 ریال 1 سال
love 17,993,000 ریال 1 سال 17,993,000 ریال 1 سال 17,993,000 ریال 1 سال
maison 30,818,000 ریال 1 سال 30,818,000 ریال 1 سال 30,818,000 ریال 1 سال
management 11,693,000 ریال 1 سال 11,693,000 ریال 1 سال 11,693,000 ریال 1 سال
marketing 7,493,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال
mba 17,918,000 ریال 1 سال 17,918,000 ریال 1 سال 17,918,000 ریال 1 سال
me 14,993,000 ریال 1 سال 14,993,000 ریال 1 سال 14,993,000 ریال 1 سال
media 11,243,000 ریال 1 سال 23,693,000 ریال 1 سال 23,693,000 ریال 1 سال
men 3,743,000 ریال 1 سال 4,493,000 ریال 1 سال 4,493,000 ریال 1 سال
mobi 5,993,000 ریال 1 سال 17,918,000 ریال 1 سال 17,918,000 ریال 1 سال
name 6,743,000 ریال 1 سال 6,743,000 ریال 1 سال 6,743,000 ریال 1 سال
net 10,305,000 ریال 1 سال 10,305,000 ریال 1 سال 10,305,000 ریال 1 سال
network 7,493,000 ریال 1 سال 11,918,000 ریال 1 سال 11,918,000 ریال 1 سال
online 2,243,000 ریال 1 سال 26,243,000 ریال 1 سال 26,243,000 ریال 1 سال
org 7,493,000 ریال 1 سال 8,093,000 ریال 1 سال 8,093,000 ریال 1 سال
partners 14,993,000 ریال 1 سال 30,818,000 ریال 1 سال 30,818,000 ریال 1 سال
party 3,743,000 ریال 1 سال 4,493,000 ریال 1 سال 4,493,000 ریال 1 سال
pet 3,743,000 ریال 1 سال 16,260,000 ریال 1 سال 16,260,000 ریال 1 سال
photography 11,693,000 ریال 1 سال 11,693,000 ریال 1 سال 11,693,000 ریال 1 سال
photos 7,493,000 ریال 1 سال 11,693,000 ریال 1 سال 11,693,000 ریال 1 سال
pink 3,743,000 ریال 1 سال 16,260,000 ریال 1 سال 16,260,000 ریال 1 سال
pizza 11,243,000 ریال 1 سال 29,168,000 ریال 1 سال 29,168,000 ریال 1 سال
plumbing 30,818,000 ریال 1 سال 30,818,000 ریال 1 سال 30,818,000 ریال 1 سال
plus 7,493,000 ریال 1 سال 17,918,000 ریال 1 سال 17,918,000 ریال 1 سال
press 23,243,000 ریال 1 سال 44,243,000 ریال 1 سال 44,243,000 ریال 1 سال
pro 3,165,000 ریال 1 سال 11,805,000 ریال 1 سال 11,805,000 ریال 1 سال
productions 7,493,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال
properties 7,493,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال
pw 2,993,000 ریال 1 سال 11,993,000 ریال 1 سال 11,993,000 ریال 1 سال
racing 5,993,000 ریال 1 سال 17,243,000 ریال 1 سال 6,743,000 ریال 1 سال
recipes 7,493,000 ریال 1 سال 30,818,000 ریال 1 سال 30,818,000 ریال 1 سال
red 3,743,000 ریال 1 سال 16,260,000 ریال 1 سال 16,260,000 ریال 1 سال
rentals 7,493,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال
repair 7,493,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال
report 7,493,000 ریال 1 سال 11,693,000 ریال 1 سال 11,693,000 ریال 1 سال
restaurant 14,993,000 ریال 1 سال 28,943,000 ریال 1 سال 28,943,000 ریال 1 سال
school 17,918,000 ریال 1 سال 17,918,000 ریال 1 سال 17,918,000 ریال 1 سال
security 1,796,250,000 ریال 1 سال 1,796,250,000 ریال 1 سال 1,796,250,000 ریال 1 سال
services 8,993,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال
shoes 30,818,000 ریال 1 سال 30,818,000 ریال 1 سال 30,818,000 ریال 1 سال
shop 2,243,000 ریال 1 سال 22,418,000 ریال 1 سال 22,418,000 ریال 1 سال
singles 7,493,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال
solar 30,818,000 ریال 1 سال 30,818,000 ریال 1 سال 30,818,000 ریال 1 سال
solutions 11,243,000 ریال 1 سال 11,693,000 ریال 1 سال 11,693,000 ریال 1 سال
space 743,000 ریال 1 سال 12,743,000 ریال 1 سال 12,743,000 ریال 1 سال
store 2,993,000 ریال 1 سال 36,443,000 ریال 1 سال 36,443,000 ریال 1 سال
supplies 11,693,000 ریال 1 سال 11,693,000 ریال 1 سال 11,693,000 ریال 1 سال
supply 11,693,000 ریال 1 سال 11,693,000 ریال 1 سال 11,693,000 ریال 1 سال
support 5,993,000 ریال 1 سال 11,693,000 ریال 1 سال 11,693,000 ریال 1 سال
systems 8,993,000 ریال 1 سال 11,693,000 ریال 1 سال 11,693,000 ریال 1 سال
taxi 11,243,000 ریال 1 سال 29,168,000 ریال 1 سال 29,168,000 ریال 1 سال
tech 2,243,000 ریال 1 سال 29,693,000 ریال 1 سال 29,693,000 ریال 1 سال
technology 8,993,000 ریال 1 سال 11,693,000 ریال 1 سال 11,693,000 ریال 1 سال
tel 8,243,000 ریال 1 سال 8,243,000 ریال 1 سال 8,243,000 ریال 1 سال
tienda 30,818,000 ریال 1 سال 30,818,000 ریال 1 سال 30,818,000 ریال 1 سال
tips 11,243,000 ریال 1 سال 11,693,000 ریال 1 سال 11,693,000 ریال 1 سال
today 2,993,000 ریال 1 سال 15,443,000 ریال 1 سال 15,443,000 ریال 1 سال
tools 8,993,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال
top 1,493,000 ریال 1 سال 9,743,000 ریال 1 سال 9,743,000 ریال 1 سال
town 7,493,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال
toys 14,993,000 ریال 1 سال 30,818,000 ریال 1 سال 30,818,000 ریال 1 سال
trade 3,743,000 ریال 1 سال 4,493,000 ریال 1 سال 4,493,000 ریال 1 سال
training 14,993,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال
tv 22,500,000 ریال 1 سال 22,500,000 ریال 1 سال 22,500,000 ریال 1 سال
tw 23,993,000 ریال 1 سال 23,993,000 ریال 1 سال 23,993,000 ریال 1 سال
uk 6,443,000 ریال 1 سال 6,443,000 ریال 1 سال 1 سال
university 30,818,000 ریال 1 سال 30,818,000 ریال 1 سال 30,818,000 ریال 1 سال
us 6,105,000 ریال 1 سال 6,105,000 ریال 1 سال 6,105,000 ریال 1 سال
vacations 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال
ventures 11,243,000 ریال 1 سال 30,818,000 ریال 1 سال 30,818,000 ریال 1 سال
viajes 30,443,000 ریال 1 سال 30,443,000 ریال 1 سال 30,443,000 ریال 1 سال
villas 30,818,000 ریال 1 سال 30,818,000 ریال 1 سال 30,818,000 ریال 1 سال
vip 10,193,000 ریال 1 سال 10,193,000 ریال 1 سال 10,193,000 ریال 1 سال
vision 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال
voyage 30,818,000 ریال 1 سال 30,818,000 ریال 1 سال 30,818,000 ریال 1 سال
watch 7,493,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال
wiki 3,743,000 ریال 1 سال 17,243,000 ریال 1 سال 24,743,000 ریال 1 سال
works 4,493,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال
wtf 3,743,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال
xyz 1,493,000 ریال 1 سال 8,273,000 ریال 1 سال 8,273,000 ریال 1 سال
yoga 17,993,000 ریال 1 سال 17,993,000 ریال 1 سال 17,993,000 ریال 1 سال
zone 7,493,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال 17,693,000 ریال 1 سال
دسته‌بندی موضوعی پسوندها
  • شرکت OnlineNIC آمریکا
  • شرکت Tucows کانادا
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (irNic)