تعرفه ثبت دامنه

۷ روز هفته، ۲۴ ساعت شبانه‌روز، اطلاع‌رسانی پیامکی تاریخ انقضاء دامنه، قابلیت مدیریت DNS، داشبورد مدیریت متمرکز دامنه‌ها، قیمت مناسب، امنیت بالا

پسوند دامنه ثبت جدید تمدید انتقال
academy 9,851,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
agency 2,952,000 ریال 1 سال 7,683,000 ریال 1 سال 7,683,000 ریال 1 سال
asia 6,401,000 ریال 1 سال 6,401,000 ریال 1 سال 6,401,000 ریال 1 سال
associates 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
bargains 7,387,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
bid 2,459,000 ریال 1 سال 2,952,000 ریال 1 سال 2,952,000 ریال 1 سال
bike 7,387,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
biz 6,668,000 ریال 1 سال 6,668,000 ریال 1 سال 6,668,000 ریال 1 سال
black 5,416,000 ریال 1 سال 32,234,000 ریال 1 سال 32,234,000 ریال 1 سال
blog 4,923,000 ریال 1 سال 12,118,000 ریال 1 سال 12,118,000 ریال 1 سال
blue 2,459,000 ریال 1 سال 10,684,000 ریال 1 سال 10,684,000 ریال 1 سال
boutique 2,459,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
builders 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
business 7,831,000 ریال 1 سال 19,165,000 ریال 1 سال 7,831,000 ریال 1 سال
cab 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
cafe 7,387,000 ریال 1 سال 11,773,000 ریال 1 سال 11,773,000 ریال 1 سال
camera 20,249,000 ریال 1 سال 20,249,000 ریال 1 سال 20,249,000 ریال 1 سال
camp 20,496,000 ریال 1 سال 20,496,000 ریال 1 سال 20,496,000 ریال 1 سال
capital 8,373,000 ریال 1 سال 20,249,000 ریال 1 سال 20,249,000 ریال 1 سال
car 1,182,227,000 ریال 1 سال 1,182,227,000 ریال 1 سال 1,182,227,000 ریال 1 سال
care 9,851,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
careers 14,779,000 ریال 1 سال 19,017,000 ریال 1 سال 19,017,000 ریال 1 سال
cash 3,937,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
casino 9,851,000 ریال 1 سال 58,638,000 ریال 1 سال 58,638,000 ریال 1 سال
catering 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
cc 12,813,000 ریال 1 سال 12,813,000 ریال 1 سال 12,813,000 ریال 1 سال
center 5,909,000 ریال 1 سال 7,683,000 ریال 1 سال 7,683,000 ریال 1 سال
ceo 40,410,000 ریال 1 سال 40,410,000 ریال 1 سال 40,410,000 ریال 1 سال
chat 7,387,000 ریال 1 سال 11,773,000 ریال 1 سال 11,773,000 ریال 1 سال
cheap 4,923,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
city 3,937,000 ریال 1 سال 7,683,000 ریال 1 سال 7,683,000 ریال 1 سال
cleaning 20,249,000 ریال 1 سال 20,249,000 ریال 1 سال 20,249,000 ریال 1 سال
click 4,430,000 ریال 1 سال 4,430,000 ریال 1 سال 4,430,000 ریال 1 سال
clinic 19,017,000 ریال 1 سال 19,017,000 ریال 1 سال 19,017,000 ریال 1 سال
clothing 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
cloud 9,309,000 ریال 1 سال 9,309,000 ریال 1 سال 9,309,000 ریال 1 سال
club 5,372,000 ریال 1 سال 5,372,000 ریال 1 سال 5,372,000 ریال 1 سال
co 13,306,000 ریال 1 سال 13,306,000 ریال 1 سال 13,306,000 ریال 1 سال
codes 3,937,000 ریال 1 سال 20,249,000 ریال 1 سال 20,249,000 ریال 1 سال
coffee 5,909,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
com 4,627,000 ریال 1 سال 4,627,000 ریال 1 سال 4,627,000 ریال 1 سال
community 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
company 4,923,000 ریال 1 سال 4,923,000 ریال 1 سال 4,923,000 ریال 1 سال
computer 9,851,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
condos 20,003,000 ریال 1 سال 20,003,000 ریال 1 سال 20,003,000 ریال 1 سال
construction 4,923,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
contractors 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
cool 4,923,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
credit 5,909,000 ریال 1 سال 38,877,000 ریال 1 سال 38,877,000 ریال 1 سال
cruises 20,003,000 ریال 1 سال 20,003,000 ریال 1 سال 20,003,000 ریال 1 سال
dating 14,779,000 ریال 1 سال 20,249,000 ریال 1 سال 20,249,000 ریال 1 سال
dental 19,017,000 ریال 1 سال 19,017,000 ریال 1 سال 19,017,000 ریال 1 سال
diamonds 20,249,000 ریال 1 سال 20,249,000 ریال 1 سال 20,249,000 ریال 1 سال
digital 1,966,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
directory 2,459,000 ریال 1 سال 7,683,000 ریال 1 سال 7,683,000 ریال 1 سال
domains 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
download 2,459,000 ریال 1 سال 11,329,000 ریال 1 سال 6,401,000 ریال 1 سال
education 7,683,000 ریال 1 سال 7,683,000 ریال 1 سال 7,683,000 ریال 1 سال
email 2,952,000 ریال 1 سال 7,683,000 ریال 1 سال 7,683,000 ریال 1 سال
energy 7,387,000 ریال 1 سال 38,877,000 ریال 1 سال 38,877,000 ریال 1 سال
engineering 7,387,000 ریال 1 سال 20,249,000 ریال 1 سال 20,249,000 ریال 1 سال
enterprises 9,851,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
equipment 7,683,000 ریال 1 سال 7,683,000 ریال 1 سال 7,683,000 ریال 1 سال
estate 4,923,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
eu 4,430,000 ریال 1 سال 4,430,000 ریال 1 سال 4,430,000 ریال 1 سال
events 9,851,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
exchange 7,387,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
expert 5,909,000 ریال 1 سال 20,249,000 ریال 1 سال 20,249,000 ریال 1 سال
exposed 7,683,000 ریال 1 سال 7,683,000 ریال 1 سال 7,683,000 ریال 1 سال
fail 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
farm 7,387,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
film 38,433,000 ریال 1 سال 38,433,000 ریال 1 سال 38,433,000 ریال 1 سال
finance 19,165,000 ریال 1 سال 19,165,000 ریال 1 سال 19,165,000 ریال 1 سال
financial 9,851,000 ریال 1 سال 19,017,000 ریال 1 سال 19,017,000 ریال 1 سال
fish 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
fishing 11,822,000 ریال 1 سال 11,822,000 ریال 1 سال 11,822,000 ریال 1 سال
fit 11,822,000 ریال 1 سال 11,822,000 ریال 1 سال 11,822,000 ریال 1 سال
fitness 4,923,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
flights 19,707,000 ریال 1 سال 20,249,000 ریال 1 سال 20,249,000 ریال 1 سال
florist 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
football 7,831,000 ریال 1 سال 7,831,000 ریال 1 سال 7,831,000 ریال 1 سال
foundation 5,909,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
gallery 7,683,000 ریال 1 سال 7,683,000 ریال 1 سال 7,683,000 ریال 1 سال
game 171,987,000 ریال 1 سال 171,987,000 ریال 1 سال 171,987,000 ریال 1 سال
glass 20,249,000 ریال 1 سال 20,249,000 ریال 1 سال 20,249,000 ریال 1 سال
graphics 7,683,000 ریال 1 سال 7,683,000 ریال 1 سال 7,683,000 ریال 1 سال
green 5,441,000 ریال 1 سال 32,520,000 ریال 1 سال 32,520,000 ریال 1 سال
gripe 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
group 7,831,000 ریال 1 سال 7,831,000 ریال 1 سال 7,831,000 ریال 1 سال
guru 1,966,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
holdings 20,003,000 ریال 1 سال 20,003,000 ریال 1 سال 20,003,000 ریال 1 سال
horse 11,822,000 ریال 1 سال 11,822,000 ریال 1 سال 11,822,000 ریال 1 سال
host 17,736,000 ریال 1 سال 37,744,000 ریال 1 سال 37,744,000 ریال 1 سال
house 5,909,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
in 4,923,000 ریال 1 سال 4,923,000 ریال 1 سال 4,923,000 ریال 1 سال
industries 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
info 2,065,000 ریال 1 سال 6,860,000 ریال 1 سال 6,860,000 ریال 1 سال
institute 4,923,000 ریال 1 سال 7,683,000 ریال 1 سال 7,683,000 ریال 1 سال
international 5,909,000 ریال 1 سال 7,683,000 ریال 1 سال 7,683,000 ریال 1 سال
kitchen 9,851,000 ریال 1 سال 20,249,000 ریال 1 سال 20,249,000 ریال 1 سال
land 9,851,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
life 1,473,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
lighting 7,683,000 ریال 1 سال 7,683,000 ریال 1 سال 7,683,000 ریال 1 سال
limited 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
limo 20,496,000 ریال 1 سال 20,496,000 ریال 1 سال 20,496,000 ریال 1 سال
loan 2,459,000 ریال 1 سال 2,705,000 ریال 1 سال 2,952,000 ریال 1 سال
love 11,822,000 ریال 1 سال 11,822,000 ریال 1 سال 11,822,000 ریال 1 سال
maison 20,249,000 ریال 1 سال 20,249,000 ریال 1 سال 20,249,000 ریال 1 سال
management 7,683,000 ریال 1 سال 7,683,000 ریال 1 سال 7,683,000 ریال 1 سال
marketing 4,923,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
mba 11,773,000 ریال 1 سال 11,773,000 ریال 1 سال 11,773,000 ریال 1 سال
me 4,233,000 ریال 1 سال 9,851,000 ریال 1 سال 9,851,000 ریال 1 سال
media 7,387,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
men 2,459,000 ریال 1 سال 2,952,000 ریال 1 سال 2,952,000 ریال 1 سال
mobi 2,237,000 ریال 1 سال 8,560,000 ریال 1 سال 8,560,000 ریال 1 سال
name 4,430,000 ریال 1 سال 4,430,000 ریال 1 سال 4,430,000 ریال 1 سال
net 5,840,000 ریال 1 سال 5,840,000 ریال 1 سال 5,840,000 ریال 1 سال
network 4,923,000 ریال 1 سال 7,831,000 ریال 1 سال 7,831,000 ریال 1 سال
online 981,000 ریال 1 سال 17,243,000 ریال 1 سال 17,243,000 ریال 1 سال
org 4,923,000 ریال 1 سال 5,317,000 ریال 1 سال 5,317,000 ریال 1 سال
partners 9,851,000 ریال 1 سال 20,249,000 ریال 1 سال 20,249,000 ریال 1 سال
party 2,459,000 ریال 1 سال 2,952,000 ریال 1 سال 2,952,000 ریال 1 سال
pet 2,459,000 ریال 1 سال 10,684,000 ریال 1 سال 10,684,000 ریال 1 سال
photography 7,683,000 ریال 1 سال 7,683,000 ریال 1 سال 7,683,000 ریال 1 سال
photos 4,923,000 ریال 1 سال 7,683,000 ریال 1 سال 7,683,000 ریال 1 سال
pink 2,459,000 ریال 1 سال 10,684,000 ریال 1 سال 10,684,000 ریال 1 سال
pizza 7,387,000 ریال 1 سال 19,165,000 ریال 1 سال 19,165,000 ریال 1 سال
plumbing 20,249,000 ریال 1 سال 20,249,000 ریال 1 سال 20,249,000 ریال 1 سال
plus 4,923,000 ریال 1 سال 11,773,000 ریال 1 سال 11,773,000 ریال 1 سال
press 15,272,000 ریال 1 سال 29,070,000 ریال 1 سال 29,070,000 ریال 1 سال
pro 2,080,000 ریال 1 سال 7,757,000 ریال 1 سال 7,757,000 ریال 1 سال
productions 4,923,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
properties 4,923,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
pw 1,966,000 ریال 1 سال 7,880,000 ریال 1 سال 7,880,000 ریال 1 سال
racing 3,937,000 ریال 1 سال 11,329,000 ریال 1 سال 4,430,000 ریال 1 سال
recipes 4,923,000 ریال 1 سال 20,249,000 ریال 1 سال 20,249,000 ریال 1 سال
red 2,459,000 ریال 1 سال 10,684,000 ریال 1 سال 10,684,000 ریال 1 سال
rentals 4,923,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
repair 4,923,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
report 4,923,000 ریال 1 سال 7,683,000 ریال 1 سال 7,683,000 ریال 1 سال
restaurant 9,851,000 ریال 1 سال 19,017,000 ریال 1 سال 19,017,000 ریال 1 سال
school 11,773,000 ریال 1 سال 11,773,000 ریال 1 سال 11,773,000 ریال 1 سال
security 1,180,256,000 ریال 1 سال 1,180,256,000 ریال 1 سال 1,180,256,000 ریال 1 سال
services 5,909,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
shoes 20,249,000 ریال 1 سال 20,249,000 ریال 1 سال 20,249,000 ریال 1 سال
shop 1,473,000 ریال 1 سال 14,730,000 ریال 1 سال 14,730,000 ریال 1 سال
singles 4,923,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
solar 20,249,000 ریال 1 سال 20,249,000 ریال 1 سال 20,249,000 ریال 1 سال
solutions 7,387,000 ریال 1 سال 7,683,000 ریال 1 سال 7,683,000 ریال 1 سال
space 488,000 ریال 1 سال 8,373,000 ریال 1 سال 8,373,000 ریال 1 سال
store 1,966,000 ریال 1 سال 23,945,000 ریال 1 سال 23,945,000 ریال 1 سال
supplies 7,683,000 ریال 1 سال 7,683,000 ریال 1 سال 7,683,000 ریال 1 سال
supply 7,683,000 ریال 1 سال 7,683,000 ریال 1 سال 7,683,000 ریال 1 سال
support 3,937,000 ریال 1 سال 7,683,000 ریال 1 سال 7,683,000 ریال 1 سال
systems 5,909,000 ریال 1 سال 7,683,000 ریال 1 سال 7,683,000 ریال 1 سال
taxi 7,387,000 ریال 1 سال 19,165,000 ریال 1 سال 19,165,000 ریال 1 سال
tech 1,473,000 ریال 1 سال 19,510,000 ریال 1 سال 19,510,000 ریال 1 سال
technology 5,909,000 ریال 1 سال 7,683,000 ریال 1 سال 7,683,000 ریال 1 سال
tel 5,416,000 ریال 1 سال 5,416,000 ریال 1 سال 5,416,000 ریال 1 سال
tienda 20,249,000 ریال 1 سال 20,249,000 ریال 1 سال 20,249,000 ریال 1 سال
tips 7,387,000 ریال 1 سال 7,683,000 ریال 1 سال 7,683,000 ریال 1 سال
today 1,966,000 ریال 1 سال 7,683,000 ریال 1 سال 7,683,000 ریال 1 سال
tools 5,909,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
top 981,000 ریال 1 سال 6,401,000 ریال 1 سال 6,401,000 ریال 1 سال
town 4,923,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
toys 9,851,000 ریال 1 سال 20,249,000 ریال 1 سال 20,249,000 ریال 1 سال
trade 2,459,000 ریال 1 سال 2,952,000 ریال 1 سال 2,952,000 ریال 1 سال
training 9,851,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
tv 14,784,000 ریال 1 سال 14,784,000 ریال 1 سال 14,784,000 ریال 1 سال
tw 15,765,000 ریال 1 سال 15,765,000 ریال 1 سال 15,765,000 ریال 1 سال
uk 4,233,000 ریال 1 سال 4,233,000 ریال 1 سال 1 سال
university 20,249,000 ریال 1 سال 20,249,000 ریال 1 سال 20,249,000 ریال 1 سال
us 4,011,000 ریال 1 سال 4,011,000 ریال 1 سال 4,011,000 ریال 1 سال
vacations 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
ventures 7,387,000 ریال 1 سال 20,249,000 ریال 1 سال 20,249,000 ریال 1 سال
viajes 20,003,000 ریال 1 سال 20,003,000 ریال 1 سال 20,003,000 ریال 1 سال
villas 20,249,000 ریال 1 سال 20,249,000 ریال 1 سال 20,249,000 ریال 1 سال
vip 6,697,000 ریال 1 سال 6,697,000 ریال 1 سال 6,697,000 ریال 1 سال
vision 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
voyage 20,249,000 ریال 1 سال 20,249,000 ریال 1 سال 20,249,000 ریال 1 سال
watch 4,923,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
wiki 2,459,000 ریال 1 سال 11,329,000 ریال 1 سال 16,257,000 ریال 1 سال
works 2,952,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
wtf 2,459,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
xyz 488,000 ریال 1 سال 4,430,000 ریال 1 سال 4,430,000 ریال 1 سال
yoga 11,822,000 ریال 1 سال 11,822,000 ریال 1 سال 11,822,000 ریال 1 سال
zone 4,923,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال 11,625,000 ریال 1 سال
دسته‌بندی موضوعی پسوندها
  • شرکت OnlineNIC آمریکا
  • شرکت Tucows کانادا
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (irNic)