گروه دیبا
عرضه طیف وسیعی از دامنه‌ها با همکاری شرکت‌های معتبر دنیا :
  • ۷ روز هفته، ۲۴ ساعت شبانه‌روزی
  • اطلاع‌رسانی پیامکی تاریخ انقضاء دامنه
  • قابلیت مدیریت DNS
  • داشبورد مدیریت متمرکز دامنه‌ها
  • قیمت مناسب
  • امنیت بالا

تعرفه ثبت دامنه‌های اینترنتی (domain)

 پسونددورهثبت کنندهقیمت 
 
1 ساله
6,700,000 ریال
 
1 ساله
4,824,000 ریال
 
1 ساله
3,618,000 ریال
 
1 ساله
6,968,000 ریال
 
1 ساله
4,288,000 ریال
 
1 ساله
6,700,000 ریال
 
1 ساله
3,350,000 ریال
 
1 ساله
17,688,000 ریال
 
1 ساله
7,236,000 ریال
 
1 ساله
6,030,000 ریال
 
1 ساله
6,968,000 ریال
 
1 ساله
6,700,000 ریال
 
1 ساله
10,720,000 ریال
 
1 ساله
7,236,000 ریال
 
1 ساله
6,700,000 ریال
 
1 ساله
6,968,000 ریال
 
1 ساله
6,968,000 ریال
 
1 ساله
656,600,000 ریال
 
1 ساله
6,700,000 ریال
 
1 ساله
11,256,000 ریال
 
1 ساله
6,968,000 ریال
 
1 ساله
33,500,000 ریال
 
1 ساله
7,236,000 ریال
 
1 ساله
7,102,000 ریال
 
1 ساله
4,422,000 ریال
 
1 ساله
6,968,000 ریال
 
1 ساله
6,968,000 ریال
 
1 ساله
4,422,000 ریال
 
1 ساله
2,814,000 ریال
 
1 ساله
10,586,000 ریال
 
1 ساله
6,700,000 ریال
 
1 ساله
5,360,000 ریال
 
1 ساله
3,270,000 ریال
 
1 ساله
7,424,000 ریال
 
1 ساله
11,256,000 ریال
 
1 ساله
6,968,000 ریال
 
1 ساله
2,412,000 ریال
 
1 ساله
3,618,000 ریال
 
1 ساله
4,556,000 ریال
 
1 ساله
6,700,000 ریال
 
1 ساله
11,256,000 ریال
 
1 ساله
6,968,000 ریال
 
1 ساله
6,968,000 ریال
 
1 ساله
6,968,000 ریال
 
1 ساله
22,512,000 ریال
 
1 ساله
11,256,000 ریال
 
1 ساله
11,524,000 ریال
 
1 ساله
10,988,000 ریال
 
1 ساله
6,968,000 ریال
 
1 ساله
4,690,000 ریال
 
1 ساله
6,700,000 ریال
 
1 ساله
4,288,000 ریال
 
1 ساله
4,556,000 ریال
 
1 ساله
4,422,000 ریال
 
1 ساله
21,440,000 ریال
 
1 ساله
6,968,000 ریال
 
1 ساله
4,556,000 ریال
 
1 ساله
6,968,000 ریال
 
1 ساله
2,546,000 ریال
 
1 ساله
6,968,000 ریال
 
1 ساله
6,700,000 ریال
 
1 ساله
10,666,000 ریال
 
1 ساله
4,824,000 ریال
 
1 ساله
6,700,000 ریال
 
1 ساله
21,976,000 ریال
 
1 ساله
11,256,000 ریال
 
1 ساله
7,236,000 ریال
 
1 ساله
6,968,000 ریال
 
1 ساله
6,566,000 ریال
 
1 ساله
11,256,000 ریال
 
1 ساله
6,968,000 ریال
 
1 ساله
4,958,000 ریال
 
1 ساله
6,968,000 ریال
 
1 ساله
4,422,000 ریال
 
1 ساله
97,820,000 ریال
 
1 ساله
6,700,000 ریال
 
1 ساله
4,556,000 ریال
 
1 ساله
17,956,000 ریال
 
1 ساله
4,422,000 ریال
 
1 ساله
6,700,000 ریال
 
1 ساله
10,720,000 ریال
 
1 ساله
7,236,000 ریال
 
1 ساله
21,440,000 ریال
 
1 ساله
6,968,000 ریال
 
1 ساله
2,945,000 ریال
 
1 ساله
6,566,000 ریال
 
1 ساله
3,270,000 ریال
 
1 ساله
4,556,000 ریال
 
1 ساله
4,824,000 ریال
 
1 ساله
7,236,000 ریال
 
1 ساله
6,968,000 ریال
 
1 ساله
6,968,000 ریال
 
1 ساله
4,556,000 ریال
 
1 ساله
10,720,000 ریال
 
1 ساله
4,288,000 ریال
 
1 ساله
6,700,000 ریال
 
1 ساله
4,556,000 ریال
 
1 ساله
6,968,000 ریال
 
1 ساله
6,566,000 ریال
 
1 ساله
5,414,000 ریال
 
1 ساله
6,566,000 ریال
 
1 ساله
4,288,000 ریال
 
1 ساله
4,556,000 ریال
 
1 ساله
2,945,000 ریال
 
1 ساله
3,310,000 ریال
 
1 ساله
4,958,000 ریال
 
1 ساله
9,541,000 ریال
 
1 ساله
3,028,000 ریال
 
1 ساله
11,256,000 ریال
 
1 ساله
4,288,000 ریال
 
1 ساله
5,896,000 ریال
 
1 ساله
4,556,000 ریال
 
1 ساله
5,092,000 ریال
 
1 ساله
6,432,000 ریال
 
1 ساله
10,720,000 ریال
 
1 ساله
6,968,000 ریال
 
1 ساله
7,236,000 ریال
 
1 ساله
16,080,000 ریال
 
1 ساله
4,020,000 ریال
 
1 ساله
7,236,000 ریال
 
1 ساله
6,968,000 ریال
 
1 ساله
2,144,000 ریال
 
1 ساله
4,288,000 ریال
 
1 ساله
11,524,000 ریال
 
1 ساله
6,030,000 ریال
 
1 ساله
6,968,000 ریال
 
1 ساله
6,700,000 ریال
 
1 ساله
10,988,000 ریال
 
1 ساله
7,236,000 ریال
 
1 ساله
656,600,000 ریال
 
1 ساله
7,236,000 ریال
 
1 ساله
7,504,000 ریال
 
1 ساله
8,308,000 ریال
 
1 ساله
6,700,000 ریال
 
1 ساله
6,968,000 ریال
 
1 ساله
4,556,000 ریال
 
1 ساله
4,556,000 ریال
 
1 ساله
4,556,000 ریال
 
1 ساله
11,256,000 ریال
 
1 ساله
4,690,000 ریال
 
1 ساله
3,055,000 ریال
 
1 ساله
4,824,000 ریال
 
1 ساله
4,422,000 ریال
 
1 ساله
7,236,000 ریال
 
1 ساله
3,752,000 ریال
 
1 ساله
7,236,000 ریال
 
1 ساله
3,618,000 ریال
 
1 ساله
6,968,000 ریال
 
1 ساله
8,844,000 ریال
 
1 ساله
10,184,000 ریال
 
1 ساله
2,546,000 ریال
 
1 ساله
2,412,000 ریال
 
1 ساله
6,968,000 ریال
 
1 ساله
10,854,000 ریال
 
1 ساله
11,256,000 ریال
 
1 ساله
11,256,000 ریال
 
1 ساله
4,288,000 ریال
 
1 ساله
10,452,000 ریال
 
1 ساله
6,968,000 ریال
 
1 ساله
6,298,000 ریال
 
1 ساله
6,968,000 ریال
 
1 ساله
2,546,000 ریال
 
1 ساله
6,700,000 ریال
 
1 ساله
6,968,000 ریال
www

دسته‌بندی موضوعی پسوندها:


با عضویت در خبرنامه دیبا، پیشنهادات ویژه ما را از دست ندهید