تعرفه ثبت دامنه

۷ روز هفته، ۲۴ ساعت شبانه‌روز، اطلاع‌رسانی پیامکی تاریخ انقضاء دامنه، قابلیت مدیریت DNS، داشبورد مدیریت متمرکز دامنه‌ها، قیمت مناسب، امنیت بالا

پسوند دامنه ثبت جدید تمدید انتقال
academy 7,216,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
agency 2,162,000 ریال 1 سال 5,628,000 ریال 1 سال 5,628,000 ریال 1 سال
asia 4,689,000 ریال 1 سال 4,689,000 ریال 1 سال 4,689,000 ریال 1 سال
associates 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
bargains 5,411,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
bid 1,801,000 ریال 1 سال 2,162,000 ریال 1 سال 2,162,000 ریال 1 سال
bike 5,411,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
biz 4,884,000 ریال 1 سال 4,884,000 ریال 1 سال 4,884,000 ریال 1 سال
black 3,967,000 ریال 1 سال 23,613,000 ریال 1 سال 23,613,000 ریال 1 سال
blog 3,606,000 ریال 1 سال 8,877,000 ریال 1 سال 8,877,000 ریال 1 سال
blue 1,801,000 ریال 1 سال 7,826,000 ریال 1 سال 7,826,000 ریال 1 سال
boutique 1,801,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
builders 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
business 5,736,000 ریال 1 سال 14,039,000 ریال 1 سال 5,736,000 ریال 1 سال
cab 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
cafe 5,411,000 ریال 1 سال 8,624,000 ریال 1 سال 8,624,000 ریال 1 سال
camera 14,833,000 ریال 1 سال 14,833,000 ریال 1 سال 14,833,000 ریال 1 سال
camp 15,014,000 ریال 1 سال 15,014,000 ریال 1 سال 15,014,000 ریال 1 سال
capital 6,133,000 ریال 1 سال 14,833,000 ریال 1 سال 14,833,000 ریال 1 سال
car 866,039,000 ریال 1 سال 866,039,000 ریال 1 سال 866,039,000 ریال 1 سال
care 7,216,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
careers 10,826,000 ریال 1 سال 13,931,000 ریال 1 سال 13,931,000 ریال 1 سال
cash 2,884,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
casino 7,216,000 ریال 1 سال 42,955,000 ریال 1 سال 42,955,000 ریال 1 سال
catering 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
cc 9,386,000 ریال 1 سال 9,386,000 ریال 1 سال 9,386,000 ریال 1 سال
center 4,328,000 ریال 1 سال 5,628,000 ریال 1 سال 5,628,000 ریال 1 سال
ceo 29,602,000 ریال 1 سال 29,602,000 ریال 1 سال 29,602,000 ریال 1 سال
chat 5,411,000 ریال 1 سال 8,624,000 ریال 1 سال 8,624,000 ریال 1 سال
cheap 3,606,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
city 2,884,000 ریال 1 سال 5,628,000 ریال 1 سال 5,628,000 ریال 1 سال
cleaning 14,833,000 ریال 1 سال 14,833,000 ریال 1 سال 14,833,000 ریال 1 سال
click 3,245,000 ریال 1 سال 3,245,000 ریال 1 سال 3,245,000 ریال 1 سال
clinic 13,931,000 ریال 1 سال 13,931,000 ریال 1 سال 13,931,000 ریال 1 سال
clothing 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
cloud 6,819,000 ریال 1 سال 6,819,000 ریال 1 سال 6,819,000 ریال 1 سال
club 3,935,000 ریال 1 سال 3,935,000 ریال 1 سال 3,935,000 ریال 1 سال
co 9,747,000 ریال 1 سال 9,747,000 ریال 1 سال 9,747,000 ریال 1 سال
codes 2,884,000 ریال 1 سال 14,833,000 ریال 1 سال 14,833,000 ریال 1 سال
coffee 4,328,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
com 3,390,000 ریال 1 سال 3,390,000 ریال 1 سال 3,390,000 ریال 1 سال
community 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
company 3,606,000 ریال 1 سال 3,606,000 ریال 1 سال 3,606,000 ریال 1 سال
computer 7,216,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
condos 14,653,000 ریال 1 سال 14,653,000 ریال 1 سال 14,653,000 ریال 1 سال
construction 3,606,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
contractors 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
cool 3,606,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
credit 4,328,000 ریال 1 سال 28,479,000 ریال 1 سال 28,479,000 ریال 1 سال
cruises 14,653,000 ریال 1 سال 14,653,000 ریال 1 سال 14,653,000 ریال 1 سال
dating 10,826,000 ریال 1 سال 14,833,000 ریال 1 سال 14,833,000 ریال 1 سال
dental 13,931,000 ریال 1 سال 13,931,000 ریال 1 سال 13,931,000 ریال 1 سال
diamonds 14,833,000 ریال 1 سال 14,833,000 ریال 1 سال 14,833,000 ریال 1 سال
digital 1,440,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
directory 1,801,000 ریال 1 سال 5,628,000 ریال 1 سال 5,628,000 ریال 1 سال
domains 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
download 1,801,000 ریال 1 سال 8,299,000 ریال 1 سال 4,689,000 ریال 1 سال
education 5,628,000 ریال 1 سال 5,628,000 ریال 1 سال 5,628,000 ریال 1 سال
email 2,162,000 ریال 1 سال 5,628,000 ریال 1 سال 5,628,000 ریال 1 سال
energy 5,411,000 ریال 1 سال 28,479,000 ریال 1 سال 28,479,000 ریال 1 سال
engineering 5,411,000 ریال 1 سال 14,833,000 ریال 1 سال 14,833,000 ریال 1 سال
enterprises 7,216,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
equipment 5,628,000 ریال 1 سال 5,628,000 ریال 1 سال 5,628,000 ریال 1 سال
estate 3,606,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
eu 3,245,000 ریال 1 سال 3,245,000 ریال 1 سال 3,245,000 ریال 1 سال
events 7,216,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
exchange 5,411,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
expert 4,328,000 ریال 1 سال 14,833,000 ریال 1 سال 14,833,000 ریال 1 سال
exposed 5,628,000 ریال 1 سال 5,628,000 ریال 1 سال 5,628,000 ریال 1 سال
fail 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
farm 5,411,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
film 28,154,000 ریال 1 سال 28,154,000 ریال 1 سال 28,154,000 ریال 1 سال
finance 14,039,000 ریال 1 سال 14,039,000 ریال 1 سال 14,039,000 ریال 1 سال
financial 7,216,000 ریال 1 سال 13,931,000 ریال 1 سال 13,931,000 ریال 1 سال
fish 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
fishing 8,660,000 ریال 1 سال 8,660,000 ریال 1 سال 8,660,000 ریال 1 سال
fit 8,660,000 ریال 1 سال 8,660,000 ریال 1 سال 8,660,000 ریال 1 سال
fitness 3,606,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
flights 14,436,000 ریال 1 سال 14,833,000 ریال 1 سال 14,833,000 ریال 1 سال
florist 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
football 5,736,000 ریال 1 سال 5,736,000 ریال 1 سال 5,736,000 ریال 1 سال
foundation 4,328,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
gallery 5,628,000 ریال 1 سال 5,628,000 ریال 1 سال 5,628,000 ریال 1 سال
game 125,989,000 ریال 1 سال 125,989,000 ریال 1 سال 125,989,000 ریال 1 سال
glass 14,833,000 ریال 1 سال 14,833,000 ریال 1 سال 14,833,000 ریال 1 سال
graphics 5,628,000 ریال 1 سال 5,628,000 ریال 1 سال 5,628,000 ریال 1 سال
green 3,985,000 ریال 1 سال 23,822,000 ریال 1 سال 23,822,000 ریال 1 سال
gripe 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
group 5,736,000 ریال 1 سال 5,736,000 ریال 1 سال 5,736,000 ریال 1 سال
guru 1,440,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
holdings 14,653,000 ریال 1 سال 14,653,000 ریال 1 سال 14,653,000 ریال 1 سال
horse 8,660,000 ریال 1 سال 8,660,000 ریال 1 سال 8,660,000 ریال 1 سال
host 12,992,000 ریال 1 سال 27,649,000 ریال 1 سال 27,649,000 ریال 1 سال
house 4,328,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
in 3,606,000 ریال 1 سال 3,606,000 ریال 1 سال 3,606,000 ریال 1 سال
industries 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
info 1,513,000 ریال 1 سال 5,025,000 ریال 1 سال 5,025,000 ریال 1 سال
institute 3,606,000 ریال 1 سال 5,628,000 ریال 1 سال 5,628,000 ریال 1 سال
international 4,328,000 ریال 1 سال 5,628,000 ریال 1 سال 5,628,000 ریال 1 سال
kitchen 7,216,000 ریال 1 سال 14,833,000 ریال 1 سال 14,833,000 ریال 1 سال
land 7,216,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
life 1,079,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
lighting 5,628,000 ریال 1 سال 5,628,000 ریال 1 سال 5,628,000 ریال 1 سال
limited 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
limo 15,014,000 ریال 1 سال 15,014,000 ریال 1 سال 15,014,000 ریال 1 سال
loan 1,801,000 ریال 1 سال 1,982,000 ریال 1 سال 2,162,000 ریال 1 سال
love 8,660,000 ریال 1 سال 8,660,000 ریال 1 سال 8,660,000 ریال 1 سال
maison 14,833,000 ریال 1 سال 14,833,000 ریال 1 سال 14,833,000 ریال 1 سال
management 5,628,000 ریال 1 سال 5,628,000 ریال 1 سال 5,628,000 ریال 1 سال
marketing 3,606,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
mba 8,624,000 ریال 1 سال 8,624,000 ریال 1 سال 8,624,000 ریال 1 سال
me 3,101,000 ریال 1 سال 7,216,000 ریال 1 سال 7,216,000 ریال 1 سال
media 5,411,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
men 1,801,000 ریال 1 سال 2,162,000 ریال 1 سال 2,162,000 ریال 1 سال
mobi 1,639,000 ریال 1 سال 6,271,000 ریال 1 سال 6,271,000 ریال 1 سال
name 3,245,000 ریال 1 سال 3,245,000 ریال 1 سال 3,245,000 ریال 1 سال
net 4,278,000 ریال 1 سال 4,278,000 ریال 1 سال 4,278,000 ریال 1 سال
network 3,606,000 ریال 1 سال 5,736,000 ریال 1 سال 5,736,000 ریال 1 سال
online 718,000 ریال 1 سال 12,631,000 ریال 1 سال 12,631,000 ریال 1 سال
org 3,606,000 ریال 1 سال 3,895,000 ریال 1 سال 3,895,000 ریال 1 سال
partners 7,216,000 ریال 1 سال 14,833,000 ریال 1 سال 14,833,000 ریال 1 سال
party 1,801,000 ریال 1 سال 2,162,000 ریال 1 سال 2,162,000 ریال 1 سال
pet 1,801,000 ریال 1 سال 7,826,000 ریال 1 سال 7,826,000 ریال 1 سال
photography 5,628,000 ریال 1 سال 5,628,000 ریال 1 سال 5,628,000 ریال 1 سال
photos 3,606,000 ریال 1 سال 5,628,000 ریال 1 سال 5,628,000 ریال 1 سال
pink 1,801,000 ریال 1 سال 7,826,000 ریال 1 سال 7,826,000 ریال 1 سال
pizza 5,411,000 ریال 1 سال 14,039,000 ریال 1 سال 14,039,000 ریال 1 سال
plumbing 14,833,000 ریال 1 سال 14,833,000 ریال 1 سال 14,833,000 ریال 1 سال
plus 3,606,000 ریال 1 سال 8,624,000 ریال 1 سال 8,624,000 ریال 1 سال
press 11,187,000 ریال 1 سال 21,295,000 ریال 1 سال 21,295,000 ریال 1 سال
pro 1,523,000 ریال 1 سال 5,682,000 ریال 1 سال 5,682,000 ریال 1 سال
productions 3,606,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
properties 3,606,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
pw 1,440,000 ریال 1 سال 5,772,000 ریال 1 سال 5,772,000 ریال 1 سال
racing 2,884,000 ریال 1 سال 8,299,000 ریال 1 سال 3,245,000 ریال 1 سال
recipes 3,606,000 ریال 1 سال 14,833,000 ریال 1 سال 14,833,000 ریال 1 سال
red 1,801,000 ریال 1 سال 7,826,000 ریال 1 سال 7,826,000 ریال 1 سال
rentals 3,606,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
repair 3,606,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
report 3,606,000 ریال 1 سال 5,628,000 ریال 1 سال 5,628,000 ریال 1 سال
restaurant 7,216,000 ریال 1 سال 13,931,000 ریال 1 سال 13,931,000 ریال 1 سال
school 8,624,000 ریال 1 سال 8,624,000 ریال 1 سال 8,624,000 ریال 1 سال
security 864,595,000 ریال 1 سال 864,595,000 ریال 1 سال 864,595,000 ریال 1 سال
services 4,328,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
shoes 14,833,000 ریال 1 سال 14,833,000 ریال 1 سال 14,833,000 ریال 1 سال
shop 1,079,000 ریال 1 سال 10,790,000 ریال 1 سال 10,790,000 ریال 1 سال
singles 3,606,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
solar 14,833,000 ریال 1 سال 14,833,000 ریال 1 سال 14,833,000 ریال 1 سال
solutions 5,411,000 ریال 1 سال 5,628,000 ریال 1 سال 5,628,000 ریال 1 سال
space 357,000 ریال 1 سال 6,133,000 ریال 1 سال 6,133,000 ریال 1 سال
store 1,440,000 ریال 1 سال 17,541,000 ریال 1 سال 17,541,000 ریال 1 سال
supplies 5,628,000 ریال 1 سال 5,628,000 ریال 1 سال 5,628,000 ریال 1 سال
supply 5,628,000 ریال 1 سال 5,628,000 ریال 1 سال 5,628,000 ریال 1 سال
support 2,884,000 ریال 1 سال 5,628,000 ریال 1 سال 5,628,000 ریال 1 سال
systems 4,328,000 ریال 1 سال 5,628,000 ریال 1 سال 5,628,000 ریال 1 سال
taxi 5,411,000 ریال 1 سال 14,039,000 ریال 1 سال 14,039,000 ریال 1 سال
tech 1,079,000 ریال 1 سال 14,292,000 ریال 1 سال 14,292,000 ریال 1 سال
technology 4,328,000 ریال 1 سال 5,628,000 ریال 1 سال 5,628,000 ریال 1 سال
tel 3,967,000 ریال 1 سال 3,967,000 ریال 1 سال 3,967,000 ریال 1 سال
tienda 14,833,000 ریال 1 سال 14,833,000 ریال 1 سال 14,833,000 ریال 1 سال
tips 5,411,000 ریال 1 سال 5,628,000 ریال 1 سال 5,628,000 ریال 1 سال
today 1,440,000 ریال 1 سال 5,628,000 ریال 1 سال 5,628,000 ریال 1 سال
tools 4,328,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
top 718,000 ریال 1 سال 4,689,000 ریال 1 سال 4,689,000 ریال 1 سال
town 3,606,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
toys 7,216,000 ریال 1 سال 14,833,000 ریال 1 سال 14,833,000 ریال 1 سال
trade 1,801,000 ریال 1 سال 2,162,000 ریال 1 سال 2,162,000 ریال 1 سال
training 7,216,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
tv 10,830,000 ریال 1 سال 10,830,000 ریال 1 سال 10,830,000 ریال 1 سال
tw 11,548,000 ریال 1 سال 11,548,000 ریال 1 سال 11,548,000 ریال 1 سال
uk 3,101,000 ریال 1 سال 3,101,000 ریال 1 سال 1 سال
university 14,833,000 ریال 1 سال 14,833,000 ریال 1 سال 14,833,000 ریال 1 سال
us 2,939,000 ریال 1 سال 2,939,000 ریال 1 سال 2,939,000 ریال 1 سال
vacations 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
ventures 5,411,000 ریال 1 سال 14,833,000 ریال 1 سال 14,833,000 ریال 1 سال
viajes 14,653,000 ریال 1 سال 14,653,000 ریال 1 سال 14,653,000 ریال 1 سال
villas 14,833,000 ریال 1 سال 14,833,000 ریال 1 سال 14,833,000 ریال 1 سال
vip 4,906,000 ریال 1 سال 4,906,000 ریال 1 سال 4,906,000 ریال 1 سال
vision 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
voyage 14,833,000 ریال 1 سال 14,833,000 ریال 1 سال 14,833,000 ریال 1 سال
watch 3,606,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
wiki 1,801,000 ریال 1 سال 8,299,000 ریال 1 سال 11,909,000 ریال 1 سال
works 2,162,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
wtf 1,801,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
xyz 357,000 ریال 1 سال 3,245,000 ریال 1 سال 3,245,000 ریال 1 سال
yoga 8,660,000 ریال 1 سال 8,660,000 ریال 1 سال 8,660,000 ریال 1 سال
zone 3,606,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال 8,516,000 ریال 1 سال
دسته‌بندی موضوعی پسوندها
  • شرکت OnlineNIC آمریکا
  • شرکت Tucows کانادا
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (irNic)