تعرفه ثبت دامنه

۷ روز هفته، ۲۴ ساعت شبانه‌روز، اطلاع‌رسانی پیامکی تاریخ انقضاء دامنه، قابلیت مدیریت DNS، داشبورد مدیریت متمرکز دامنه‌ها، قیمت مناسب، امنیت بالا

پسوند دامنه ثبت جدید تمدید انتقال
academy 12,934,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
agency 3,876,000 ریال 1 سال 10,087,000 ریال 1 سال 10,087,000 ریال 1 سال
asia 8,405,000 ریال 1 سال 8,405,000 ریال 1 سال 8,405,000 ریال 1 سال
associates 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
bargains 9,699,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
bid 3,229,000 ریال 1 سال 3,876,000 ریال 1 سال 3,876,000 ریال 1 سال
bike 9,699,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
biz 8,754,000 ریال 1 سال 8,754,000 ریال 1 سال 8,754,000 ریال 1 سال
black 7,111,000 ریال 1 سال 42,320,000 ریال 1 سال 42,320,000 ریال 1 سال
blog 6,464,000 ریال 1 سال 15,910,000 ریال 1 سال 15,910,000 ریال 1 سال
blue 3,229,000 ریال 1 سال 14,027,000 ریال 1 سال 14,027,000 ریال 1 سال
boutique 3,229,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
builders 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
business 10,281,000 ریال 1 سال 25,162,000 ریال 1 سال 10,281,000 ریال 1 سال
cab 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
cafe 9,699,000 ریال 1 سال 15,457,000 ریال 1 سال 15,457,000 ریال 1 سال
camera 26,585,000 ریال 1 سال 26,585,000 ریال 1 سال 26,585,000 ریال 1 سال
camp 26,909,000 ریال 1 سال 26,909,000 ریال 1 سال 26,909,000 ریال 1 سال
capital 10,993,000 ریال 1 سال 26,585,000 ریال 1 سال 26,585,000 ریال 1 سال
car 1,552,153,000 ریال 1 سال 1,552,153,000 ریال 1 سال 1,552,153,000 ریال 1 سال
care 12,934,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
careers 19,404,000 ریال 1 سال 24,968,000 ریال 1 سال 24,968,000 ریال 1 سال
cash 5,170,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
casino 12,934,000 ریال 1 سال 76,987,000 ریال 1 سال 76,987,000 ریال 1 سال
catering 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
cc 16,822,000 ریال 1 سال 16,822,000 ریال 1 سال 16,822,000 ریال 1 سال
center 7,758,000 ریال 1 سال 10,087,000 ریال 1 سال 10,087,000 ریال 1 سال
ceo 53,054,000 ریال 1 سال 53,054,000 ریال 1 سال 53,054,000 ریال 1 سال
chat 9,699,000 ریال 1 سال 15,457,000 ریال 1 سال 15,457,000 ریال 1 سال
cheap 6,464,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
city 5,170,000 ریال 1 سال 10,087,000 ریال 1 سال 10,087,000 ریال 1 سال
cleaning 26,585,000 ریال 1 سال 26,585,000 ریال 1 سال 26,585,000 ریال 1 سال
click 5,817,000 ریال 1 سال 5,817,000 ریال 1 سال 5,817,000 ریال 1 سال
clinic 24,968,000 ریال 1 سال 24,968,000 ریال 1 سال 24,968,000 ریال 1 سال
clothing 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
cloud 12,222,000 ریال 1 سال 12,222,000 ریال 1 سال 12,222,000 ریال 1 سال
club 7,052,000 ریال 1 سال 7,052,000 ریال 1 سال 7,052,000 ریال 1 سال
co 17,469,000 ریال 1 سال 17,469,000 ریال 1 سال 17,469,000 ریال 1 سال
codes 5,170,000 ریال 1 سال 26,585,000 ریال 1 سال 26,585,000 ریال 1 سال
coffee 7,758,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
com 6,075,000 ریال 1 سال 6,075,000 ریال 1 سال 6,075,000 ریال 1 سال
community 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
company 6,464,000 ریال 1 سال 6,464,000 ریال 1 سال 6,464,000 ریال 1 سال
computer 12,934,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
condos 26,262,000 ریال 1 سال 26,262,000 ریال 1 سال 26,262,000 ریال 1 سال
construction 6,464,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
contractors 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
cool 6,464,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
credit 7,758,000 ریال 1 سال 51,042,000 ریال 1 سال 51,042,000 ریال 1 سال
cruises 26,262,000 ریال 1 سال 26,262,000 ریال 1 سال 26,262,000 ریال 1 سال
dating 19,404,000 ریال 1 سال 26,585,000 ریال 1 سال 26,585,000 ریال 1 سال
dental 24,968,000 ریال 1 سال 24,968,000 ریال 1 سال 24,968,000 ریال 1 سال
diamonds 26,585,000 ریال 1 سال 26,585,000 ریال 1 سال 26,585,000 ریال 1 سال
digital 2,582,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
directory 3,229,000 ریال 1 سال 10,087,000 ریال 1 سال 10,087,000 ریال 1 سال
domains 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
download 3,229,000 ریال 1 سال 14,875,000 ریال 1 سال 8,405,000 ریال 1 سال
education 10,087,000 ریال 1 سال 10,087,000 ریال 1 سال 10,087,000 ریال 1 سال
email 3,876,000 ریال 1 سال 10,087,000 ریال 1 سال 10,087,000 ریال 1 سال
energy 9,699,000 ریال 1 سال 51,042,000 ریال 1 سال 51,042,000 ریال 1 سال
engineering 9,699,000 ریال 1 سال 26,585,000 ریال 1 سال 26,585,000 ریال 1 سال
enterprises 12,934,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
equipment 10,087,000 ریال 1 سال 10,087,000 ریال 1 سال 10,087,000 ریال 1 سال
estate 6,464,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
eu 5,817,000 ریال 1 سال 5,817,000 ریال 1 سال 5,817,000 ریال 1 سال
events 12,934,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
exchange 9,699,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
expert 7,758,000 ریال 1 سال 26,585,000 ریال 1 سال 26,585,000 ریال 1 سال
exposed 10,087,000 ریال 1 سال 10,087,000 ریال 1 سال 10,087,000 ریال 1 سال
fail 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
farm 9,699,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
film 50,460,000 ریال 1 سال 50,460,000 ریال 1 سال 50,460,000 ریال 1 سال
finance 25,162,000 ریال 1 سال 25,162,000 ریال 1 سال 25,162,000 ریال 1 سال
financial 12,934,000 ریال 1 سال 24,968,000 ریال 1 سال 24,968,000 ریال 1 سال
fish 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
fishing 15,522,000 ریال 1 سال 15,522,000 ریال 1 سال 15,522,000 ریال 1 سال
fit 15,522,000 ریال 1 سال 15,522,000 ریال 1 سال 15,522,000 ریال 1 سال
fitness 6,464,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
flights 25,874,000 ریال 1 سال 26,585,000 ریال 1 سال 26,585,000 ریال 1 سال
florist 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
football 10,281,000 ریال 1 سال 10,281,000 ریال 1 سال 10,281,000 ریال 1 سال
foundation 7,758,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
gallery 10,087,000 ریال 1 سال 10,087,000 ریال 1 سال 10,087,000 ریال 1 سال
game 225,803,000 ریال 1 سال 225,803,000 ریال 1 سال 225,803,000 ریال 1 سال
glass 26,585,000 ریال 1 سال 26,585,000 ریال 1 سال 26,585,000 ریال 1 سال
graphics 10,087,000 ریال 1 سال 10,087,000 ریال 1 سال 10,087,000 ریال 1 سال
green 7,143,000 ریال 1 سال 42,696,000 ریال 1 سال 42,696,000 ریال 1 سال
gripe 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
group 10,281,000 ریال 1 سال 10,281,000 ریال 1 سال 10,281,000 ریال 1 سال
guru 2,582,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
holdings 26,262,000 ریال 1 سال 26,262,000 ریال 1 سال 26,262,000 ریال 1 سال
horse 15,522,000 ریال 1 سال 15,522,000 ریال 1 سال 15,522,000 ریال 1 سال
host 23,286,000 ریال 1 سال 49,554,000 ریال 1 سال 49,554,000 ریال 1 سال
house 7,758,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
in 6,464,000 ریال 1 سال 6,464,000 ریال 1 سال 6,464,000 ریال 1 سال
industries 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
info 2,711,000 ریال 1 سال 10,850,000 ریال 1 سال 10,850,000 ریال 1 سال
institute 6,464,000 ریال 1 سال 10,087,000 ریال 1 سال 10,087,000 ریال 1 سال
international 7,758,000 ریال 1 سال 10,087,000 ریال 1 سال 10,087,000 ریال 1 سال
kitchen 12,934,000 ریال 1 سال 26,585,000 ریال 1 سال 26,585,000 ریال 1 سال
land 12,934,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
life 1,935,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
lighting 10,087,000 ریال 1 سال 10,087,000 ریال 1 سال 10,087,000 ریال 1 سال
limited 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
limo 26,909,000 ریال 1 سال 26,909,000 ریال 1 سال 26,909,000 ریال 1 سال
loan 3,229,000 ریال 1 سال 3,552,000 ریال 1 سال 3,876,000 ریال 1 سال
love 15,522,000 ریال 1 سال 15,522,000 ریال 1 سال 15,522,000 ریال 1 سال
maison 26,585,000 ریال 1 سال 26,585,000 ریال 1 سال 26,585,000 ریال 1 سال
management 10,087,000 ریال 1 سال 10,087,000 ریال 1 سال 10,087,000 ریال 1 سال
marketing 6,464,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
mba 15,457,000 ریال 1 سال 15,457,000 ریال 1 سال 15,457,000 ریال 1 سال
me 5,558,000 ریال 1 سال 12,934,000 ریال 1 سال 12,934,000 ریال 1 سال
media 9,699,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
men 3,229,000 ریال 1 سال 3,876,000 ریال 1 سال 3,876,000 ریال 1 سال
mobi 2,937,000 ریال 1 سال 11,238,000 ریال 1 سال 11,238,000 ریال 1 سال
name 5,817,000 ریال 1 سال 5,817,000 ریال 1 سال 5,817,000 ریال 1 سال
net 7,667,000 ریال 1 سال 7,667,000 ریال 1 سال 7,667,000 ریال 1 سال
network 6,464,000 ریال 1 سال 10,281,000 ریال 1 سال 10,281,000 ریال 1 سال
online 1,288,000 ریال 1 سال 22,639,000 ریال 1 سال 22,639,000 ریال 1 سال
org 6,464,000 ریال 1 سال 6,981,000 ریال 1 سال 6,981,000 ریال 1 سال
partners 12,934,000 ریال 1 سال 26,585,000 ریال 1 سال 26,585,000 ریال 1 سال
party 3,229,000 ریال 1 سال 3,876,000 ریال 1 سال 3,876,000 ریال 1 سال
pet 3,229,000 ریال 1 سال 14,027,000 ریال 1 سال 14,027,000 ریال 1 سال
photography 10,087,000 ریال 1 سال 10,087,000 ریال 1 سال 10,087,000 ریال 1 سال
photos 6,464,000 ریال 1 سال 10,087,000 ریال 1 سال 10,087,000 ریال 1 سال
pink 3,229,000 ریال 1 سال 14,027,000 ریال 1 سال 14,027,000 ریال 1 سال
pizza 9,699,000 ریال 1 سال 25,162,000 ریال 1 سال 25,162,000 ریال 1 سال
plumbing 26,585,000 ریال 1 سال 26,585,000 ریال 1 سال 26,585,000 ریال 1 سال
plus 6,464,000 ریال 1 سال 15,457,000 ریال 1 سال 15,457,000 ریال 1 سال
press 20,051,000 ریال 1 سال 38,167,000 ریال 1 سال 38,167,000 ریال 1 سال
pro 2,730,000 ریال 1 سال 10,184,000 ریال 1 سال 10,184,000 ریال 1 سال
productions 6,464,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
properties 6,464,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
pw 2,582,000 ریال 1 سال 10,346,000 ریال 1 سال 10,346,000 ریال 1 سال
racing 5,170,000 ریال 1 سال 14,875,000 ریال 1 سال 5,817,000 ریال 1 سال
recipes 6,464,000 ریال 1 سال 26,585,000 ریال 1 سال 26,585,000 ریال 1 سال
red 3,229,000 ریال 1 سال 14,027,000 ریال 1 سال 14,027,000 ریال 1 سال
rentals 6,464,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
repair 6,464,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
report 6,464,000 ریال 1 سال 10,087,000 ریال 1 سال 10,087,000 ریال 1 سال
restaurant 12,934,000 ریال 1 سال 24,968,000 ریال 1 سال 24,968,000 ریال 1 سال
school 15,457,000 ریال 1 سال 15,457,000 ریال 1 سال 15,457,000 ریال 1 سال
security 1,549,565,000 ریال 1 سال 1,549,565,000 ریال 1 سال 1,549,565,000 ریال 1 سال
services 7,758,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
shoes 26,585,000 ریال 1 سال 26,585,000 ریال 1 سال 26,585,000 ریال 1 سال
shop 1,935,000 ریال 1 سال 19,339,000 ریال 1 سال 19,339,000 ریال 1 سال
singles 6,464,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
solar 26,585,000 ریال 1 سال 26,585,000 ریال 1 سال 26,585,000 ریال 1 سال
solutions 9,699,000 ریال 1 سال 10,087,000 ریال 1 سال 10,087,000 ریال 1 سال
space 641,000 ریال 1 سال 10,993,000 ریال 1 سال 10,993,000 ریال 1 سال
store 2,582,000 ریال 1 سال 31,438,000 ریال 1 سال 31,438,000 ریال 1 سال
supplies 10,087,000 ریال 1 سال 10,087,000 ریال 1 سال 10,087,000 ریال 1 سال
supply 10,087,000 ریال 1 سال 10,087,000 ریال 1 سال 10,087,000 ریال 1 سال
support 5,170,000 ریال 1 سال 10,087,000 ریال 1 سال 10,087,000 ریال 1 سال
systems 7,758,000 ریال 1 سال 10,087,000 ریال 1 سال 10,087,000 ریال 1 سال
taxi 9,699,000 ریال 1 سال 25,162,000 ریال 1 سال 25,162,000 ریال 1 سال
tech 1,935,000 ریال 1 سال 25,615,000 ریال 1 سال 25,615,000 ریال 1 سال
technology 7,758,000 ریال 1 سال 10,087,000 ریال 1 سال 10,087,000 ریال 1 سال
tel 7,111,000 ریال 1 سال 7,111,000 ریال 1 سال 7,111,000 ریال 1 سال
tienda 26,585,000 ریال 1 سال 26,585,000 ریال 1 سال 26,585,000 ریال 1 سال
tips 9,699,000 ریال 1 سال 10,087,000 ریال 1 سال 10,087,000 ریال 1 سال
today 2,582,000 ریال 1 سال 10,087,000 ریال 1 سال 10,087,000 ریال 1 سال
tools 7,758,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
top 1,288,000 ریال 1 سال 8,405,000 ریال 1 سال 8,405,000 ریال 1 سال
town 6,464,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
toys 12,934,000 ریال 1 سال 26,585,000 ریال 1 سال 26,585,000 ریال 1 سال
trade 3,229,000 ریال 1 سال 3,876,000 ریال 1 سال 3,876,000 ریال 1 سال
training 12,934,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
tv 19,410,000 ریال 1 سال 19,410,000 ریال 1 سال 19,410,000 ریال 1 سال
tw 20,698,000 ریال 1 سال 20,698,000 ریال 1 سال 20,698,000 ریال 1 سال
uk 5,558,000 ریال 1 سال 5,558,000 ریال 1 سال 1 سال
university 26,585,000 ریال 1 سال 26,585,000 ریال 1 سال 26,585,000 ریال 1 سال
us 5,267,000 ریال 1 سال 5,267,000 ریال 1 سال 5,267,000 ریال 1 سال
vacations 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
ventures 9,699,000 ریال 1 سال 26,585,000 ریال 1 سال 26,585,000 ریال 1 سال
viajes 26,262,000 ریال 1 سال 26,262,000 ریال 1 سال 26,262,000 ریال 1 سال
villas 26,585,000 ریال 1 سال 26,585,000 ریال 1 سال 26,585,000 ریال 1 سال
vip 8,793,000 ریال 1 سال 8,793,000 ریال 1 سال 8,793,000 ریال 1 سال
vision 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
voyage 26,585,000 ریال 1 سال 26,585,000 ریال 1 سال 26,585,000 ریال 1 سال
watch 6,464,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
wiki 3,229,000 ریال 1 سال 14,875,000 ریال 1 سال 21,345,000 ریال 1 سال
works 3,876,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
wtf 3,229,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
xyz 641,000 ریال 1 سال 5,817,000 ریال 1 سال 5,817,000 ریال 1 سال
yoga 15,522,000 ریال 1 سال 15,522,000 ریال 1 سال 15,522,000 ریال 1 سال
zone 6,464,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال 15,263,000 ریال 1 سال
دسته‌بندی موضوعی پسوندها
  • شرکت OnlineNIC آمریکا
  • شرکت Tucows کانادا
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (irNic)